Nesaules kalns

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0511000
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Aronas pagasts
Platība: 61,5 ha
Dibināšanas gads: 1957
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Viena no augstākajām un ainaviskākajām Vidzemes augstienes virsotnēm. Kalna nogāzes klāj egļu meži. Sastopami 3 ES Biotopu direktīvas prioritārie biotopi: boreālie meži, purvaini meži, melnalkšņu staignāji.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav