Nesaules kalns

Viena no augstākajām un ainaviskākajām Vidzemes augstienes virsotnēm. Kalna nogāzes klāj egļu meži. Sastopami 3 ES Biotopu direktīvas prioritārie biotopi: boreālie meži, purvaini meži, melnalkšņu staignāji.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0511000
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Aronas pagasts
Platība: 61,5 ha
Dibināšanas gads: 1957
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk