attels

Noslēdzies Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Cilvēki un daba”, kas devis būtisku ieguldījumu dabas izglītības jomas attīstībā projekta īstenošanas reģionā.

 

Vairāk nekā divu gadu ilgā laika posmā, intensīvi sadarbojoties vides izglītotājiem no Latvijas, Igaunijas un Krievijas, ir paveikts milzīgs darbs dabas izglītības iespēju un piedāvājuma pilnveidošanā projekta teritorijā. Būtiskākais ieguvums ir izveidotie un attīstītie dabas izglītības centri (2 centri Igaunijā, 6 Latvijā un 4 Krievijā), jaunas izstādes ar interaktīviem elementiem un inovatīvi dabas izziņas materiāli. Organizējot pasākumus, seminārus un mācību dienas, apmācīti dabas izglītības speciālisti, skolotāji, pašvaldību pārstāvji, savukārt dabas izziņas aktivitātēs iesaistīti bērni un jaunieši.

Lai projekta ietvaros gūtās zināšanas un pieredzi turpmāk varētu izmantot arī citas organizācijas, kas būtu ieinteresētas dabas izglītības jomas attīstībā, projekta ietvaros ir izstrādāta koncepcija dabas izglītības centru izveidei un apsaimniekošanai, savukārt ar projekta rezultātu plašāku izklāstu un praktisko pieredzi varēs iepazīties izstrādātajā projekta rokasgrāmatā. Abi šie materiāli drīzumā būs pieejami Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā www.daba.gov.lv, sadaļā „Publikācijas”.

Projekts „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” tika uzsākts 2012.gada 1.aprīlī un tajā sadarbojušās 11 organizācijas ar plašu pieredzi vides izglītības jomā. Projekta vadošais partneris bija Dabas aizsardzības pārvalde. Projekts tika īstenots Igaunijas, Latvijas un Krievijas Federācijas pierobežu teritorijās, un tā galvenais mērķis bija sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums bija 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansēja Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums 1 499 977 EUR, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR Igaunijas - Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

Ilze Vanaga

Dabas aizsardzības pārvalde

Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: A.Soms.

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.