attels

9.augustā Dabas aizsardzības pārvalde rīko semināru par valsts institūciju lomu izziņas un ilgtspējīgu attīstību veicinoša piedāvājuma veidošanā Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā ietvaros tiks atklāta Lielā Ķemeru tīreļa laipa un dabas izglītības centrs „Meža māja”.

 

Semināra ietvaros plānots pārrunāt Dabas aizsardzības pārvaldes gūto pieredzi dabas izziņas piedāvājuma veidošanā Ķemeru nacionālajā parkā un rosināt diskusiju par turpmāku sadarbību visu iesaistīto pušu starpā, kas nodrošinātu izveidotā piedāvājuma veiksmīgu attīstību un izaugsmi.

 

Pasākuma otrajā daļā notiks dabas izglītības centra „Meža māja” un Lielā Ķemeru tīreļa laipas svinīga atklāšana. Dabas izglītības centrs tapis Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta „Cilvēki un daba” ietvaros, savukārt jaunā dabas tūrisma infrastruktūra Ķemeru nacionālajā parkā tapusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” ietvaros. Gan viens, gan otrs jaunatklātais objekts ir neatņemama vienotā dabas izziņas piedāvājuma sastāvdaļa un sniegs Ķemeru nacionālā parka apmeklētājiem jaunas iespējas nacionālā parka dabas vērtību iepazīšanai.

 

10.augustā no plkst. 11.00 – 15.00, Ķemeru svētku laikā, Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti ar dažādām dabas izziņas aktivitātēm gaidīs apmeklētājus jaunatklātajā Lielā Ķemeru tīreļa laipā. Vairāk informācijas par Ķemeru svētku aktivitātēm www.kemeri.lv.

 

Papildu informācija pa tālruni +371 26332786.

 

Ilze Vanaga

Dabas aizsardzības pārvaldes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: I.Vanaga

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.

Pasākums notiek ar Latvijas vides aizsardzības fonda projekta "Sabiedrības informēšanas pasākumi īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 20.jubilejas gada ietvaros" finansiālu atbalstu.