Datums 8. jūnijs, 2022
Laiks16.00
Vieta Dabas aizsardzības pārvaldes birojs, Rīgas iela 10A, Salacgrīva
piekraste

Tiek uzsākta vienota dabas aizsardzības plāna izstrāde esošajām īpaši aizsargājamām jūras un Natura 2000 teritorijām “Nida- Pērkone”, “Akmeņrags”, “Irbes šaurums”, “Rīgas līča rietumu piekraste”, “Selga uz rietumiem no Tūjas”, “Vitrupe - Tūja”, “Ainaži - Salacgrīva”, kā arī potenciālajām aizsargājamām jūras teritorijām Baltijas jūras Latvijas Republikas ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņos.

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties plāna uzsākšanas sanāksmē.

Lai piedalītos uzsākšanas sanaksmēs, lūdzam interesentiem pieteikties iepriekš, rakstot e-pastu uz  gunta.gabrane@daba.gov.lv, vai zvanot pa tālruni + 371 29123431.

Viens no lielākajiem ieguvumiem no dabas aizsardzības plāna izstrādāšanas ir jaunas informācijas par jūru iegūšana, kas palīdz plānot un sabalansēt saimniecisko darbību ar dabas aizsardzību, kā arī samazināt administratīvo slogu un laika resursu patēriņu dažādu atļauju un saskaņojumu sagatavošanā un izsniegšanā. Plānā paredzētie apsaimniekošanas pasākumiem ir daudz lielākas iespējas piesaistīt finansējumu, kā arī, ja paredzētā darbība vai apsaimniekošanas pasākums ir izvērtēts plānā, ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra ir atvieglotāka un ātrāka”, stāsta LIFE REEF aizsargājamo jūras teritoriju eksperte Ilze Urtāne.

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko aizsargājamo jūras teritoriju attīstības vīziju aicinām

  • sanāksmes laikā;
  • rakstiski pa pastu līdz 2022. gada 16. jūlijam, adresējot tos Dabas aizsardzības pārvaldei Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150;
  • rakstiski uz e-pastu pasts@daba.gov.lv līdz 2022. gada 16. jūlijam.

 

 

LIFE REEF logo rinda

LIFE REEF Baltijas jūras akvatorijā plāno izpētīt un kartēt Eiropas Savienības (ES) nozīmes īpaši aizsargājamos jūras biotopus Smilts sēkļi jūrā un Akmeņu sēkļi jūrā  4116 kvadrātkilometru platībā.

LIFE REEF jeb "Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā" īsteno Pārvalde sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” un Latvijas Hidroekoloģijas institūtu. Visu aktivitāšu īstenošanai plānoti 4 miljoni EUR, no tiem 60% sedz ES vides un klimata pasākumu programma LIFE, bet 40% – Latvijas Vides aizsardzības fonds un projekta partneri. Plašāka informācija pieejama vietnē  reef.daba.gov.lv.

Informācija atspoguļo tikai LIFE REEF īstenotāju redzējumu. Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.​