Š.g. 26. un 27.jūnijā, Siguldā norisinājās Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” („Promoting nature education as efficient mean of awareness raising”) pirmā partneru tikšanās.

 

Kopīgajā tikšanās reizē piedalījās visi 11 projekta partneru organizāciju pārstāvji no Latvijas, Igaunijas un Krievijas. Projekta partneru lokā ir Dabas muzeja atbalsta biedrība, Gaujas nacionālā parka fonds un Dagdas novada pašvaldība, Tartu Vides izglītības centrs, Peipusa Pārrobežu sadarbības centrs, Sankt-Pēterburgas sabiedriskā labdarības organizācija „Biologi dabas aizsardzībai”, Pleskavas reģionālā sabiedriskā organizācija „Peipusa ezera projekts”, Federālā valsts institūcija „Sebežas nacionālais parks”, Pleskavas reģionālais centrs apdāvinātu bērnu un jauniešu attīstībai, Krievijas dabas resursu izmantošanas un vides aizsardzības komiteja. Projekta vadošais partneris ir Dabas aizsardzības pārvalde.

 

Tikšanās laikā tika precizēts projekta aktivitāšu plāns un laika grafiks, rastas jaunas, kopīgas idejas, kā arī sīkāk pārrunātas kopīgās projekta aktivitātes, kas vērstas uz dabas izglītības centru attīstīšanu. Tikšanās bija būtiska, jo pirmo reizi projekta partneriem bija iespēja iepazīties un pārrunāt projekta jautājumus klātienē. Nākamā projekta sanāksme plānota š.g. septembrī, Igaunijā.

 

Projekta laikā paredzēts sekmēt pieredzes apmaiņu dabas izglītības jomā un dabas izglītības centru attīstīšanā starp valsts un nevalstiskajām organizācijām Igaunijā, Latvijā un Krievijas Federācijā. Projekta redzamākais rezultāts būs izstrādātas modernas dabas izglītības metodes, mācību materiāli, kā arī apmācīti speciālisti, lai nodrošinātu ilgtspējīgu dabas izglītības attīstību un informētu sabiedrību par dabas aizsardzības nozīmi. Tāpat projekta ietvaros plānots paaugstināt 14 Igaunijas, Latvijas un Krievijas dabas izglītības centru kapacitāti, radot tajos labvēlīgākus apstākļus sekmīgai dabas izglītības attīstīšanai.

 

Projekts tiks īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instruments. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 eiro jeb 1 054 190 lati.

 

Projekta kontaktpersona: Meldra Langenfelde, e-pasts

meldra.langenfelde@daba.gov.lv, tālr.:   +371 29482965 

Projekta mājas lapa: www.daba.gov.lv

 

Rita Jakovļeva

Dabas aizsardzības pārvaldes

Projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai”

sabiedrisko attiecību speciāliste

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.