Orlovas (Ērgļu) purvs

Foto: Dabas aizsardzības pārvaldes arhīvs

Orlovas (Ērgļu) purvs

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0502200
Administratīvais iedalījums: Balvu novada Lazdulejas un Vectilžas pagasts
Platība: 3229 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas vērtības:
Izcilas nozīmes augstais purvs un purvaini meži, nelieli pārejas purva fragmenti, kā arī distrofs ezers - Orlovas ezers. Daudz ES Putnu direktīvas putnu sugu, piemēram, brūnkakla gārgale, sējas zoss, garkaklis, platknābis, mazais ērglis u.c. Sastopama tāda bezmugurkaulnieku suga kā zirgskābeņu zilenītis.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns:  nav