Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Valstij ir pirmpirkuma tiesības uz zemi, kas atrodas:
1) dabas rezervātos;
2) dabas liegumos, ja tie nav iedalīti funkcionālajās zonās;
3) dabas pieminekļos (izņemot aizsargājamos kokus un aizsargājamos akmeņus (dižakmeņus)), ja šajos dabas pieminekļos nav nodalītas funkcionālās zonas;
4) dabas liegumu, nacionālo parku, biosfēras rezervātu, dabas parku, dabas pieminekļu un aizsargājamo ainavu apvidu dabas rezervāta, stingrā režīma, dabas lieguma un regulējamā režīma zonās saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 35.pantu.
Līdz ar to zemes īpašniekam ir pienākums informēt Dabas aizsardzības pārvaldi par nodomu pārdot sev piederošo zemi, kas atrodas minētajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, iesniedzot darījuma dokumentu (pirkuma līgumu).

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojums ir bezmaksas.
    Persona aizpilda iesnieguma veidlapu un iesniedz to Dabas aizsardzības pārvaldē. Iesniedzot dokumentus elektroniski, tie jāparaksta ar e-parakstu

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Dabas aizsardzības pārvalde pieņem lēmumu (par valsts pirmpirkuma tiesību neizmantošanu vai izmantošanu), par to rakstveidā informējot zemes īpašnieku mēneša laikā no zemes īpašnieka iesnieguma saņemšanas. Ja šo termiņu nav iespējams ievērot, to var pagarināt uz laiku līdz diviem mēnešiem, par to paziņojot iesniedzējam.