Pelcīšu purvs
Pelcīšu purvs karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0531800
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Usmas pagasts
Platība: 56 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Viens no bioloģiskās daudzveidības ziņā labākajiem zināmajiem pārejas purviem Latvijā. Savdabīgas sugām bagātas augu sabiedrības. Nozīmīga vieta ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopu: pārejas purvi un slīkšņas un kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi saglabāšanā. Viena no nedaudzajām vietām iekšzemē, kur atrodamas dižās aslapes audzes, kas ir Latvijā aizsargājams biotops. 13 aizsargājamas augu sugas. Aug ES Biotopu direktīvas 2.pielikuma augu suga Lēzeļa lipare.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Dabas aizsardzības plāns: nav