Piešdanga karte

Teritorija izveidota, lai aizsargātu lielās kosas atradni.

Konstatēti nozīmīgi ES Biotopu direktīvas 1. pielikuma biotopi: 7160 Minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi.

 

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0517500
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Zlēku pagasts
Platība: 5,9 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk