Aizsardzības kategorija: dabas liegums (bijušais), (ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū Ziemeļgauja), Natura 2000 teritorija

Administratīvais iedalījums: Valkas pagasts

Platība: 241 ha

Dibināšanas gads: 1999

Dabas vērtības:Unikāls, tikai Vidusgaujas ieplakai raksturīgs biotopu komplekss - dažādu bioloģisku un ģeoloģisku faktoru kopums nelielā teritorijā. Vairāku ļoti retu sugu atradne Latvijā. Gaujas vecupes ar atklātu ūdens virsmu un senākas vecupju ieplakas dažādās aizauguma pakāpēs.

Dabas aizsardzības plāns: nav

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav