Pokratas ezers

Foto: R.Indriķe

Pokratas ezers

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0502300
Administratīvais iedalījums: Balvu novada Rugāju pagasts
Platība: 53 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas vērtības:
Viens no 3 ezeriem Latvijā, kur aug peldošais ezerrieksts (relikta suga, Latvijā aug aiz izplatības areāla Z robežas). Teritorijā sastopami purvaini meži.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns:  nav