Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi -  upju straujteces un dabiski upju posmi 3260, veci vai dabiski boreāli meži 9010*, lakstaugiem bagāti egļu meži 9050, staignāju meži 9080*, purvaini meži 91D0*,  aluviāli meži (aluviāli krastmalu un lapieņu meži) 91E0* .

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes, tajā skaitā dibināts mikroliegums medņa (Tetrao urogallus) aizsardzībai. Teritorijā konstatētas vairākas retas un īpaši aizsargājamas sūnu - Hellera ķīļlape (Anastrophyllum hellerianum), kailā apaļlape (Odontoschisma denudatum), gludkausiņa jungermannija (Liochlaena lanceolata), trejdaivu bacānija (Bazzania trillobata) un sēņu - košā zeltpore (Hapalopilus croceus) sugas, kuru aizsardzībai var veidot mikroliegumu.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0541800
Administratīvais iedalījums: Kuldīgas novada Skrundas pagasts​​​​​​​
Platība: 364,01 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk