Statuss:
Īstenošanā
Publicēšanas datums: 03.04.2018.

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programma 2014.-2020.  gadam

attels

Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus

LLI-306 – Open Landscape / Atvērtā ainava

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta vadītāja: Austeja Eidejiene – Sartai un Gražutes reģionālā parka informācijas speciāliste (Lietuva)

E-pasts: austeja.eidejiene@sartaigrazute.am.lt

Mob.tālr. +370 67 097 265
 

Projekta koordinatore: Irēna Skrinda, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektore (Latvija)

E-pasts: irena.skrinda@daba.gov.lv

Mob.tālr. +371 26 313 500

Projekta grāmatvede: Ieva Veikšina, Dabas aizsardzības pārvaldes finansiste (Latvija)
E-pasts: ieva.veiksina@daba.gov.lv
Mob.tālr. +370 26 114 755
 

PROJEKTA APRAKSTS

JOMA

Dabas aizsardzība, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, dabas teritoriju apsaimniekošana.

ĪSS APRAKSTS

Mitrāju ekosistēmu un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšana Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionos ir viens no būtiskākajiem izaicinājumiem abu valstu dabas aizsardzības nozares speciālistiem, jo mitrāju biotopi tiek  bieži vien apdraudēti  hidroloģiskā režīma izmaiņu dēļ, apsaimniekošanas trūkuma dēļ, kā arī klimata pārmaiņu radīto aizaugšanas procesu dēļ . Projekta risinājumi ietver kopīgu pasākumu izstrādi mitrāju apsaimniekošanas vajadzībām, uzlabojot biotopu kartēšanas metodes, izstrādājot metodiku apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes novērtēšanai un veicot praktiskus mitrāju apsaimniekošanas pasākumu demonstrējumus privāto zemju īpašniekiem un ieinteresētajām pusēm.

PROJEKTA MĒRĶIS

Izveidot metodes un instrumentus mitrāju biotopu apsaimniekošanai, iesaistot dažādas ieinteresētās puses un tādējādi veicinot sadarbību un dabas resursu apsaimniekošanas efektivitāti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI

Kopīgu apsaimniekošanas instrumentu izstrāde dažādiem mitrāju biotopiem, uzlabojot kartēšanas metodes un izstrādājot apsaimniekošanas paņēmienus dažādām ieinteresētajām pusēm.
Kopīga integrēta apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes izvērtēšanas metodoloģijas  izstrāde turpmākai lēmumu pieņemšanai un apsaimniekošanas metožu izvēlei.

PROJEKTĀ VEICAMĀS DARBĪBAS

 • Mitrāju biotopu inventarizācija un kartēšana Latvijas un Lietuvas pilot-teritorijās.
 • Bioloģiskās daudzveidības izvērtējums, izplatības un aizsardzības statusa noteikšana inventarizētajām pilot-teritorijām.
 • Dabas aizsardzības plānu izstrāde Dabas liegumam “Supes purvs” un “Pelēču ezera purvs”.
 • Apsaimniekošanas metožu izstrāde dažādiem mitrāju biotopu veidiem.
 • Apsaimniekošanas pasākumu īstenošana 4 demonstrējumu teritorijās Latvijā un Lietuvā.
 • Metodoloģijas izstrāde mitrāju biotopu atjaunošanas/apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes novērtēšanai un ilgtermiņa monitoringam.
 • Rokasgrāmatas sagatavošana par dažādām pielietotajām mitrāju apsaimniekošanas metodēm Latvijas –Lietuvas pierobežas reģiona IADT.
 • Apmācību semināru organizēšana ieinteresētajām pusēm (zemes īpašnieki, pašvaldības, atbildīgās iestādes) par mitrāju saglabāšanu un apsaimniekošanu.

PLĀNOTIE REZULTĀTI

 • Veikta mitrāju biotopu inventarizācija Latvijas un Lietuvas pierobežas reģiona pilot-teritorijās, izvērtēta biotopu un bioloģiskās daudzveidības sastopamība un izplatība, izvērtēts to stāvoklis.
 • Izstrādāti divi dabas aizsardzības plāni īpaši aizsargājamām dabas teritorijām Latvijā.
 • Izstrādātas apsaimniekošanas metodes  un sistēma dažādiem mitrāju biotopu veidiem, veikti praktiski mitrāju apsaimniekošanas pasākumi 4 dažādās demonstrējumu teritorijās Latvijā un Lietuvā.
 • Izstrādāta metodoloģija mitrāju atjaunošanas/apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes izvērtējumam un ilgtermiņa monitoringam.
 • Dažādas iesaistītās puses izglītotas par mitrāju saglabāšanas un apsaimniekošanas problēmām un iespējām, tādējādi uzlabojot sadarbību valsts iestāžu, privāto zemju īpašnieku un nevalstisko organizāciju starpā.

ĪSTENOTĀJI

VADOŠAIS PARTNERIS

Sartu un Gražutes reģionālo parku direkcija (Lietuva)

 

Vytautas st.5, Dusetos , Zarasai district, Lietuva, LT-32309

SADARBĪBAS PARTNERI

Sabiedriskā organizācija “Dabas mantojuma fonds”  (Lietuva)
A. Vivulskio str. 41-113, Vilnius, Lietuva, LT-03114

 

Biržu reģionālā parka direkcija  (Lietuva)
Rotušes str.10, Biržai, Lietuva, LT-41175

 

Biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” (Latvija)
Brīvības iela 13, Krāslava, LV-5601

 

Dabas aizsardzības pārvalde (Latvija)
Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150

 

Viesītes novada pašvaldība (Latvija)
Brīvības iela 10, Viesīte, LV-5237

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.

LLI-306

ĪSTENOŠANAS LAIKS

24 mēneši (04.2018.-04.2020.)

KOPĒJAIS FINANSĒJUMS

374 367,80 EUR

ES LĪDZFINANSĒJUMS

ES finansējums: Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 318 212,63 EUR
Līdzfinansējums:
Nacionālais publiskais līdzfinansējums 38 821,96 EUR
Nacionālais privātais līdzfinansējums 17 333,21 EUR

ĪSTENOŠANAS VIETA

Latvija, Lietuva

ABREVIATŪRA

Open Landscape / Atvērtā ainava

PROJEKTA MĀJAS LAPA

 

PROGRAMMAS MĀJAS LAPA

http://latlit.eu/

EIROPAS KOMISIJAS MĀJAS LAPA

https://ec.europa.eu/commission/index_lv 

AKTUALITĀTES

2020.

04.12.2019.Seminārs Purvu biotopu atjaunošanas, apsaimniekošanas pasākumu un ietekmju izvērtēšanas monitoringa metodika

2019.

2019.

 

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.
Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild Dabas aizsardzības pārvalde,
un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.