Statuss:
Noslēdzies
KF
Niedru izpļaušana ezerā

Daudzu aizsargājamu biotopu un sugu dzīvotņu pastāvēšana ir atkarīga no pareizas to apsaimniekošanas. Tie ir gan zālāji un parkveida pļavas, zāļu purvi, pelēkās kāpas un virsāji, gan arī alejas, upju straujteces un meži. Mērķtiecīga šo teritoriju apsaimniekošana uzlabo dzīves apstākļus ar šīm dzīvotnēm saistītām sugām.

att

Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts

» JOMAS

Dabas aizsardzība, biotopu un sugu dzīvotņu aizsardzība, aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana

» PROJEKTA MĒRĶIS

Veicināt Eiropas Savienības nozīmes biotopu (ES biotopi) un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanu 30 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000 teritorijās), radot piemērotus apstākļus ilgtspējīgai 20 ES biotopu un vismaz astoņu sugu dzīvotņu pastāvēšanai, kā arī veicināt 13 aizsargājamo aleju, kas vienlaikus ir ES sugu dzīvotnes, atbildīgu apsaimniekošanu.

» GALVENIE UZDEVUMI

 1. Organizēt ES biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas darbību kopumu atkarībā no ES biotopa un sugas dzīvotnes veida un tehniskās specifikācijas katrai darbību veikšanas vietai (dažādi biotehniski pasākumi pļavu, zāļu purvu, upju straujteču, ezeru, parkveida ainavas, pelēko kāpu, virsāju, mežu biotopu atjaunošanai un aizsargājamo aleju apsaimniekošanai);

 2. Veikt atjaunošanas pasākumu uzraudzību, kontroli un monitoringu, tai skaitā fotofiksāciju, uzkrāt datus par atjaunošanas darbībām un teritorijām;

 3. Apsekojuma veikšana par 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijā" (SAM 5.4.1.1.) īstenošanas rezultātiem Natura 2000 tīklā un tā ietekmi uz ES biotopu un sugu dzīvotņu aizsardzības stāvokļa statusu;

 4. Kopīga izvērtējuma ziņojuma sagatavošana par projekta un SAM 5.4.1.1. īstenošanas rezultātiem Natura 2000 tīklā un ietekmi uz ES biotopu un sugu dzīvotņu aizsardzības stāvokļa statusu;

 5. Nodrošināt informācijas un publicitātes pasākumus;

 6. Nodrošināt projekta vadību.

» PLĀNOTIE REZULTĀTI

 1. Biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošana ap 1700 ha lielā platībā, kā rezultātā kopējā labvēlīgi ietekmētā ES biotopu un sugu dzīvotņu platība Latvijā ir vismaz 13 800 ha liela;
 2. Sniegts ieguldījums labvēlīga aizsardzības statusa uzlabošanā astoņām ES sugām un 20 ES biotopiem, veicot atjaunošanas pasākumus 30 Natura 2000 teritorijās, vienā mikroliegumā un 13 īpaši aizsargājamās alejās, vienlaikus sniedzot ieguldījumu piecu ekosistēmu (zālāji, meži, upes un ezeri, purvi, piekraste) nodrošināto pakalpojumu labākā nodrošinājumā sabiedrībai un tautsaimniecībai.
 3. Sagatavots un publicēts darbību izvērtējuma ziņojums.
 4. Informāciju par veiktajiem atjaunošanas pasākumiem ievietot dabas datu pārvaldības sistēmā «Ozols» (DDPS “Ozols”) un nodrošināta informācijas publiska pieejamība.
 5. Informēta sabiedrība par ES biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu nepieciešamību, īstenojot projekta publicitātes pasākumus.
 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • 5.4.3.0/20/I/001
    
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 17.02.2021. – 31.12.2023.
    
 • FINANSĒJUMA PAMATOJUMS
  • Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.3. specifiskais atbalsta mērķis "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai".
    
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 3 529 411,00 EUR
    
 • ES LĪDZFINANSĒJUMS
  • 85% (3 000 000,00 EUR) finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds
    
 • NACIONĀLAIS LĪDZFINANSĒJUMS
  • 15% (529 411,00 EUR) Valsts budžeta līdzekļi
    
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Visa Latvija

KONTAKTINFORMĀCIJA