Statuss:
Īstenošanā
Pūces mazulis

Apjomīga komunikācijas kampaņa, aptverot daudzpusīgu mērķauditoriju dažādos komunikācijas kanālos ar mērķi izglītot par pareizu rīcību, sastopot dabā savvaļas dzīvnieku mazuļus.

attels

Informatīvā kampaņa “Esmu no savvaļas. Gribu dzīvot savā vaļā!”

Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF) Valsts budžeta apakšprogramma 21.13.00 “Nozares vides projekti”

» JOMAS

Sabiedrības izglītošana – sabiedrības izpratnes veicināšana par dabas aizsardzības tematiku,  par pareizu rīcību, sastopot dabā savvaļas dzīvnieku mazuļus.

» ĪSS APRAKSTS

Pērnajā rudenī sabiedrībā plaši izskanējušais gadījums ar lāčiem, kas siroja pa Valkas novada viensētām, ir tikai viens no piemēriem tam, kādas sekas potenciāli var atstāt savvaļas dzīvnieku mazuļu pieradināšana. Praksē nozares speciālisti  regulāri saskaras ar gadījumiem, kad no savvaļas izņemts un mājās audzināts dzīvnieks vai putns kļūst par traucēkli un nastu saviem aprūpētājiem vai arī apdraud to veselību un drošību. 
Lai nākotnē novērstu situācijas, kurās pie cilvēkiem pieradināti savvaļas dzīvnieki apdraud iedzīvotājus, paši sevi, apdzīvotas vietas, īpašumus, publisko infrastruktūru, ir jāveic apjomīga sabiedrības izglītošana par pareizu rīcību, sastopot dabā savvaļas dzīvnieku mazuļus, tostarp lācēnus, stirnēnus, lapsēnus, zaķēnus, putnu mazuļus un citus.
Ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni un pareizu rīcību, sastopot dabā savvaļas dzīvnieku mazuļus, projektā paredzēts:

 • ar socioloģiskā pētījuma palīdzību izanalizēt dominējošos rīcības modeļus un uzskatus, sastopot dabā savvaļas dzīvnieka mazuli,
 • organizēt diskusiju starp valsts iestādēm, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām par pareizu rīcību un risinājumiem, lai novērstu savvaļas dzīvnieku audzināšanu mājas apstākļos,
 • izstrādāt vienotas vadlīnijas DAP un citu valsts/pašvaldību iestāžu darbiniekiem  par to, kā konsultēt iedzīvotājus, kas nonākuši saskarsmē ar savvaļas dzīvnieku mazuļiem,
 • izstrādāt un nodrošināt plaši pieejamu skaidrojumu maksimāli dažādos kanālos par pareizu rīcību, atrodot savvaļā dzīvnieka mazuli, kā arī nepareizas rīcības potenciālās sekas.

 

» PROJEKTA MĒRĶI

Īpaši veicināt sabiedrības izpratni un pareizu rīcību sastopot dabā savvaļas dzīvnieku mazuļus - 

 • samazināt bezjēdzīgi un bez pamatota iemesla “no dabas izņemtu” savvaļas dzīvnieku mazuļu skaitu,
 • novērst potenciāli bīstamu savvaļas dzīvnieku atrašanos dabā, kam raksturīga izmainīta uzvedība cilvēka neprofesionālas un bezatbildīgas rīcības dēļ,  
 • veicināt valsts un pašvaldību iestāžu, nevalstisko organizāciju un citu iesaistīto pušu domu un viedokļu apmaiņu par rīcību, konstatējot savvaļas dzīvnieku mazuļu nepamatotu “izņemšanu no dabas”.

 

» GALVENIE UZDEVUMI

 • Starptautiskās prakses apkopošana rīcībai un atbildību sadalījumam situācijās, kad ir konstatēta nepamatota savvaļas dzīvnieka mazuļa audzināšana mājas apstākļos. 
 • Sabiedriskās domas pētījumi par dominējošajiem rīcības modeļiem, sastopot savvaļā dzīvnieku mazuli (viens kampaņas sākumā, otrs – beigās).
 • Apaļā galda diskusija ar DAP, VARAM, NVO, patversmju pārstāvjiem un vetārstiem, lai iezīmētu problēmjautājumus, kritiskās situācijas un iespējamos risinājumus; kā arī veidotu pamatu turpmākai sadarbībai šādu situāciju apzināšanā un novēršanā. 
 • Vadlīniju izstrāde visu iesaistīto pušu vienotai izpratnei par pareizu rīcību, sastopot savvaļā dzīvnieku mazuli. 
 • Komunikācijas kampaņa, aptverot daudzpusīgu mērķauditoriju dažādos komunikācijas kanālos.

 

» PLĀNOTIE REZULTĀTI

Veiktas divas sabiedriskās domas aptaujas un iegūto datu analīze.

Sekmīgi īstenota komunikāciju kampaņa - stratēģiski plānots un savstarpēji papildinošs komunikācijas aktivitāšu kopums.

 

» SASNIEGTIE REZULTĀTI

 • ar nozares ekspertiem aizvadīta apaļā galda diskusija (2022. gada maijs). 
 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • 1-08/30/2022
    
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 9 mēneši (01/04/2022 - 31/12/2022)
    
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 35 698 EUR finansējums no LVAF
    
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Latvija
    

» Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: pasts@daba.gov.lv
Mājaslapa: www.daba.gov.lv

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ilze Reinika

Mediju attiecību eksperte - Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
ilze.reinika [at] daba.gov.lv