Statuss:
Īstenošanā
Publicēšanas datums: 10.05.2018.
attels

 

Interreg V-A Igaunijas-Latvijas programma 2014.-2020.  gadam

attels

No pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu vienota apsaimniekošana pārrobežu Gaujas-Koivas upju baseina apgabalā

Est-Lat 62 – GroundEco

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta koordinatore un kontaktpersona: Inga Retiķe, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

E-pasts: inga.retike(at)lvgmc.lv

 

Projekta koordinatore: Inga Pikšena, Dabas aizsardzības pārvalde

E-pasts: inga.piksena(at)daba.gov.lv

Mob.tālr. +371 36 392 352
 

Projekta eksperte: Agnese Priede, Dabas aizsardzības pārvalde

E-pasts: agnese.priede(at)daba.gov.lv

Mob.tālr. +371 29 640 959
 

Projekta finansiste: Ieva Veikšina, Dabas aizsardzības pārvalde

E-pasts: ieva.veiksina@daba.gov.lv

Mob.tālr. +370 26 114 755

     

 PROJEKTA APRAKSTS

JOMA

Dabas aizsardzība, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, tīra un novērtēta dzīves vide, sabiedrības informēšana

ĪSS APRAKSTS

Gaujas - Koivas upju baseinu administratīvi sadala robeža starp Latviju un Igauniju, tomēr tam raksturīgs vienots ūdeņu, tajā skaitā pazemes ūdeņu, aprites cikls. Kopīga pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina apsaimniekošana nepieciešama ne tikai ģeogrāfisko un hidroloģisko apstākļu, bet arī abām valstīm saistoša ES ūdens politikas ietvara (Ūdens struktūrdirektīva 2000/60/EK) dēļ.
No pazemes ūdeņiem atkarīgas virszemes ekosistēmas ir tādas ekosistēmas, kuru kvalitāti vai pastāvēšanu nosaka pazemes ūdeņu pieplūde (piemēram, avoksnāji vai zemie purvi). Jebkuras pazemes ūdeņu līmeņu vai sastāva straujas pārmaiņas var būtiski ietekmēt ar tām saistīto ekosistēmu pastāvēšanu. Tomēr šādu ekosistēmu identificēšana ir sarežģīts process un to izpētei nepieciešama starpdisciplināra un mūsdienīga pieeja.
No pazemes ūdeņiem atkarīgām virszemes ekosistēmām raksturīga liela bioloģiskā daudzveidība un daļa no šīm teritorijām jau iekļauta vienotajā Eiropas nozīmes ekoloģiskajā tīklā Natura 2000. Tomēr cilvēku saimnieciskā darbība (piemēram, meliorācija, derīgo izrakteņu ieguve vai minerālmēslu lietošana) būtiski apdraud šo ekosistēmu kvalitāti un pastāvēšanu. To veicina arī zemā sabiedrības izpratne par ekosistēmu un pazemes ūdeņu aizsardzības pasākumu nozīmi.
Lai veicinātu ilgtspējīgu ūdeņu apsaimniekošanu, ir plānots izstrādāt vienotu metodiku no pazemes ūdeņiem atkarīgu virszemes ekosistēmu identificēšanai un novērtēšanai. Metodiku plānots ieviest sadarbībā ar projekta partneriem, pārbaudot to izmēģinājuma teritorijās Igaunijā un Latvijā. Papildus paredzēts strādāt pie sabiedrības izpratnes veicināšanas par pazemes ūdeņu un saistīto ekosistēmu aizsardzības nozīmi. Projekta noslēgumā tiks izstrādātas rekomendācijas pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina apsaimniekošanas uzlabošanai, kas tālāk tiks iestrādātas nacionāla līmeņa plānošanas dokumentos.

     

PROJEKTA MĒRĶIS

Veicināt ilgtspējīgu kopīgo pazemes ūdeņu resursu un saistīto ekosistēmu apsaimniekošanu pārrobežu Gaujas−Koivas upju baseinā.

     

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI

Izstrādāt vienotu metodiku no pazemes ūdeņiem atkarīgu virszemes ekosistēmu identificēšanai un novērtēšanai.
Ieviest un pārbaudīt izstrādāto metodiku izmēģinājuma teritorijās Igaunijā un Latvijā, cieši sadarbojoties projekta partneriem.
Paaugstināt sabiedrības informētību par pazemes ūdeņu un saistīto ekosistēmu aizsardzības nozīmi.

     

PROJEKTĀ VEICAMĀS DARBĪBAS

  • Projektam nepieciešamo datu identifikācija un to apmaiņa starp projekta partneriem (no partneru uzturētajām datubāzēm vai iepriekšējiem pētniecības projektiem);
  • vienotas metodikas izstrāde un tās aprobācija Gaujas - Koivas upju baseinā;
  • pētījumi un konceptuālo modeļu izstrāde izmēģinājuma teritorijās (pētījuma objekts – avoksnāji un avotu komplekss);
  • rekomendāciju izstrāde pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina apsaimniekošanas uzlabošanai un projekta rezultātu izplatīšana.

     

PLĀNOTIE REZULTĀTI

  • Izstrādāta un aprobēta metodika no pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu identificēšanai un novērtēšanai.
  • Izstrādātas rekomendācijas pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina apsaimniekošanas uzlabošanai.


SASNIEGTIE REZULTĀTI

            

ĪSTENOTĀJI 

 

 

VADOŠAIS PARTNERIS

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Hidroģeoloģijas nodaļa (Latvija)

 

SADARBĪBAS PARTNERI

Igaunijas Republikas Vides ministrija (Keskkonnaministeerium) (Igaunija)

   

Igaunijas Ģeoloģijas dienests (Eesti Geoloogiateenistus) (Igaunija)

   

Tallinas Universitāte, Ekoloģijas institūts (Tallinna Ülikool) (Igaunija)

   

Dabas aizsardzības pārvalde, Dabas aizsardzības departaments (Latvija)

   

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte (Latvija)

   

Vidzemes plānošanas reģions (Latvija)

           

PAMATDATI 

 

 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.

Est-Lat 62

 

ĪSTENOŠANAS LAIKS

26 mēneši (10.05.2018. – 09.07.2020.)

 

KOPĒJAIS FINANSĒJUMS

411 764,72 EUR

 

ES LĪDZFINANSĒJUMS

ES finansējums: Interreg V–A Igaunijas–Latvijas programmas 2014.–2020. gadam finansējums 350 000,00 EUR
Partneru līdzfinansējums: 61 764,72 EUR

 

ĪSTENOŠANAS VIETA

Latvija, Igaunija

 

ABREVIATŪRA

GroundEco

 

PROJEKTA MĀJAS LAPA

Kopsavilkums latviešu valodā: www.meteo.lv
Informāciju par projektu, aktivitātēm un rezultātiem lasiet angļu valodā.

           

AKTUALITĀTES

  2020.07. Izdots projekta informatīvais materiāls Nr.4.
  2020.04. Abu GrouncEco projektā iesaistīto valstu – Latvijas un Igaunijas – pieredze no pazemes ūdeņiem atkarīgo ekosistēmu identificēšanā un to stāvokļa noteikšanā apkopota publikācijā, ko izdevusi starptautiskā zinātnes izdevniecība “Springer”.
  2020.01. 2020. gada 30. janvārī notika Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference un tās ietvaros GroundEco projekta organizēta sesija "Hydrogeology and groundwater dependent ecosystems". Tajā ar pētījumu Kazu lejā Gaujas NP piedalījās arī DAP eksperte A. Priede. Vairāk šeit. ​Konferences sesijas prezentācijas pieejamas šeit.
Izdots GroundEco projekta brošūra – kompakta rokasgrāmata, kas palīdz saprast, kas ir no pazemes ūdeņiem atkarīgas ekosistēmas, kā tās identificēt un vērtēt to stāvokli.
  2019.11.28. 2019. gada 28. novembrī Karulas Nacionālajā parkā Igaunijā notika seminārs par no pazemes ūdeņiem atkarīgām ekosistēmām, kur pētnieki un eksperti stāstīja par šo tēmu, kā arī prezentēja projekta ietvaros veiktās izpētes rezultātus. Vairāk semināra prezentāciju materiālos.
29. novembrī pētnieki dalījās pieredzē un demonstrēja lauka izpētes metodes Matsi avotu purvā – GroundEco pilotteritorijā Igaunijā.
  2019.10 Izdots projekta informatīvais materiāls Nr.3.
  2019.09. Pabeigta pilotteritorijas Kazu gravas izpēte Gaujas Nacionālajā parkā. Veikta biotopu kartēšanas, veģetācijas izpēte un bezmugurkaulnieku faunas izpēte avotu biotopos. Turpinās darbs pie datu analīzes un sugu noteikšanas. Izpētes rezultāti tiks integrēti vienotajā Igaunijas-Latvijas metodikā par no pazemes ūdeņiem atkarīgu sauszemes ekosistēmu identificēšanu, kā arī būs pielietojami dabas aizsardzībā.
  2019.05. Izdots projekta informatīvais materiāls Nr.2.
 


2019.04.25.

GroundEco pārstāvji Agnese Priede (DAP), Inga Retiķe (LVĢMC) un Andis Kalvāns (LU ĢZZF) piedalījās Latvijas Radio 1 raidījumā “Zināmais nezināmajā”.

  2019.04.  GroundEco komanda piedalījās nozīmīgā starptautiskā zinātniskā konferencē “European Geosciences Union General Assembly” – pasākumā, kas pulcē tūkstošiem zinātnieku no visas pasaules, prezentējot trīs stenda referātus.
  2019.03.29. Tallinas Universitātē notika GroundEco projekta partneru tikšanās par no pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu noteikšanas metodiku, apspriežot metodikas saturu un pirmos rezultātus.gada 28. martā Igaunijas Vides ministrijā Tallinā notika GroundEco projekta organizēts seminārs “Ievads konceptuālo modeļu izstrādē no pazemes ūdeņiem atkarīgām ekosistēmām”, kurā piedalījās vairāki desmiti Igaunijas un Latvijas interesentu no dažādām institūcijām, bet tēmas prezentēja abu valstu pētnieki.
  2019.01.28. Dabas aizsardzības pārvaldes eksperte Agnese Priede piedalījusies Latvijas Universitātes 77. zinātniskajā konferencē. Sadarbojoties Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas Universitātes pētniekiem un ekspertiem sagatavots ziņojums par no pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu identificēšanu un apsaimniekošanu. Kopsavilkums lasāms šeit.
  2018.11.28. Projekta partneru tikšanās Tallinas Universitātē, apspriežot no gruntsūdeņiem atkarīgu ekosistēmu metodikas izstādes gaitu, diskutējot par papildus nepieciešamo informāciju un datu ieguves iespējām un kvalitāti. Precizēta arī pilotteritoriju izpētes metodika abās valstīs un turpmākā sadarbība. Abu valsti sadarbības partneri strādā pie metodikas izstrādes.
  2018.11.08-09. Visu projekta partneru tikšanās Igaunijā (Rougē) un Latvijā (Priekuļos), kopīgi apsekojot projekta pilotteritorijas Matsi apkārtnē un Kazu gravā pie Cēsīm un diskutējot par to izpētes iespējām un metodēm saistībā ar abām valstīm piemērotas no gruntsūdeņiem atkarīgu ekosistēmu identificēšanas metodikas izstrādi.
  2018.08.20. Rīgā notika projekta partneru tikšanās par no gruntsūdeņiem atkarīgu ekosistēmu metodikas izstrādi un ar to saistītājām problēmām.
  2018.08. Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas Universitātes, projekta sadarbības partneru, eksperti un pētnieki apsekoja Latvijas pilotteritoriju Kazu gravu, veicot priekšizpēti.
  2018.07.05.-06. Salacgrīvā notika projekta partneru pirmā tikšanās, tā dodot startu kopīgam darbam pie projektā paredzēto mērķu sasniegšanas. Projekta pirmais uzdevums – nepieciešamo datu identifikācija un to apmaiņa starp projekta partneriem. 

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu