Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 01.11.2011.
attels
attels

Projekts noslēdzies

Saskaņota dabas teritoriju apsaimniekošana Igaunijas un Latvijas pierobežā

Tuned nature management in transboundary area of Estonia and Latvia

EU38806 - "Green Corridor” / "Zaļais koridors"

KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta vadītāja: Sandra Ikauniece

E-pasts: sandra.ikauniece@daba.gov.lv

Mob.tālr. +371 26532258

PROJEKTA APRAKSTS

JOMA

Dabas aizsardzība, biotopu apsaimniekošana

ĪSS APRAKSTS

Pierobežas reģionos ir saglabājušies maz skarti ekosistēmu kompleksi, kuriem ir svarīga loma Baltijas bioloģiskās un ainavu daudzveidības saglabāšanā un palielināšanā, kā arī ekoloģiskās vienotības stiprināšanā. Daba ir mūsu kopējā vērtība, arī sugas nepazīst robežas, īpaši runājot par migrācijas jautājumiem. Tāpēc ir nepieciešama vienota izpratne par vides stāvokli un esošajām tendencēm, kopīgi pētījumi un saskaņota rīcība. Bez kopīgas izpratnes jau drīzā nākotnē dabas vērtības pierobežas apgabalos var izzust vai tikt nozīmīgi apdraudētas.
Tāpēc 2011. gada 1. novembrī uzsākts projekts „Zaļais koridors”, kura gaitā ir paredzēts rast vienotus risinājumus līdzīgām vides problēmām.


 

PROJEKTA MĒRĶIS

Izveidot kopīgu vides vērtību datu bāzi, kas palīdzētu atbildīgu lēmumu pieņemšanā, kā arī attīstīt savstarpēji saskaņotu pārvaldi, monitoringu un attīstības pasākumus pārrobežu teritorijā.


 

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI

 • Apkopot esošo informāciju un iegūt jaunus datus, kartējot aizsargājamos biotopus un sugas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī sugu un biotopu aizsardzībai nozīmīgās vietās. Īpaša uzmanība tiks pievērsta medņa, ķikuta, lidvāveres, lapkoku praulgrauža, zaļā vārnas, upes pērlenes, dažādu taureņu un spāru sugu inventarizācijai;
 • Izstrādāt kopīgu projekta teritorijas apsaimniekošanas plānu un pamatnostādnes praktiskiem aizsargājamo biotopu apsaimniekošanas darbiem;
 • Veikt dzīvotņu uzlabošanas pasākumus ķikutu un medņu apdzīvotajos biotopos, parkveida pļavu atjaunošanu, upju renovāciju un bioloģiski vērtīgu koku pasargāšanu no bebru grauzumiem;
 • Veikt dabas vērtību monitoringu, iesaistot vietējo sabiedrību sabiedriskā monitoringa sistēmā un izmantojot interneta tiešraides;
 • Izvērtēt aizsargājamas pārrobežu teritorijas izveidošanas iespējas, apsaimniekošanas specifiku un ieguvumus.


 

PPLĀNOTIE REZULTĀTI

 • Datu bāzē tiks apkopota informācija par aizsargājamām sugām un biotopiem, izstrādāts vienots dabas vērtību apsaimniekošanas plāns, kā arī rekomendācijas reto sugu dzīvotņu apsaimniekošanai.
 • Plānots veikt medņu riesta vietu uzlabošanu, izcērtot traucējošos kokus un krūmus 55 ha platībā, apsaimniekot parkveida pļavas 25 ha platībā, uzlabot 3,25 km upju straujteču un pasargāt no bebriem 500 bioloģiski vērtīgus kokus.
 • Tiks iegūta arī nozīmīga pieredze un zināšanas par pierobežas aizsargājamo teritoriju pārvaldes un apsaimniekošanas organizēšanu.
 • Paredzēta sadarbība ar A/S „Latvijas Valsts meži”, Latvijas Dabas fondu, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāti, Ornitoloģijas biedrību, Entomoloģijas biedrību, iesaistīto reģionu nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību pārstāvjiem un zemju īpašniekiem.


 

SASNIEGTIE REZULTĀTI

 

Looduskaitseliste väärtuste kaitse korraldamise kava projektialal

 

Info lapa.  Recommendations (Apsaimniekošanas rekomendācijas - EN)

Info lapa.  Majandussoovitused (Apsaimniekošanas rekomendācijas - EE)


 

ĪSTENOTĀJI

 

VADOŠAIS PARTNERIS

Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija (Latvija)

   

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija,

LV-2150.

E-pasts: vidzeme@daba.gov.lv

Mājas lapa: www.daba.gov.lv

 

SADARBĪBAS PARTNERI

Vides pārvaldes Polvas-Valgas-Voru reģiona administrācija (Igaunija)


 

PAMATDATI 

 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.

EU38806

 

ĪSTENOŠANAS LAIKS

24 mēneši (01.11.2011. - 31.12.2013)

 

KOPĒJAIS FINANSĒJUMS

331 000,00 EUR (Igaunijā 158000 EUR, Latvijā 173000 EUR)

 

ES LĪDZFINANSĒJUMS

83 % ERAF finansējums

 

LĪDZFINANSĒJUMS

17% projaekta partneri

 

ĪSTENOŠANAS VIETA

Dienvidigaunijas un Ziemeļvidzemes pierobežas reģiona Natura 2000 teritorijas

   

Latvijā :

 • Ziemeļgaujas aizsargājamais ainavu apvidus;
 • dabas liegumi - Vadaiņu purvs, Bednes purvs, Baltais purvs, Lepuru purvs, Melnsalas purvs, Melnupes meži, Sloku purvs, Tetersalas purvs;
 • aizsargājamais ainavu apvidus Veclaicene un tajā ietvertie dabas liegumi Korneti-Peļļi, Avotu mežs, Dēliņkalns;
 • dabas piemineklis Kalamecu un Markūzu gravas;
 • mikroliegumi - Meldrupītes mežs, Melnupes meži, Vidagas meži, Gaujienas purvainie meži.
  ABREVIATŪRA Zaļais koridors 

AKTUALITĀTES

 

07.10.2013.

Ar traktoriem, arkliem un zāģiem pa upēm

 

04.09.2013.

Vides gidi talko Veclaicenes „Mauriņos”

 

22.07.2013.

Pavērt ceļu ūdeņu skrējienam pār dolomītiem

 

22.07.2013.

Lidvāveres atstājušas Latviju

 

15.05.2013.

Ziemeļvidzeme pārsteidz igauņu medņu ekspertus

 

08.05.2013.

Mācamies sadarbību pārrobežu aizsargājamas teritorijas apsaimniekošanā

 

19.12.2012.

Medņiem būs labāka riestošanas vietu izvēle

 

05.11.2012.

Projektā „Zaļais koridors” sācies semināru cikls par sabiedrisko monitoringu

 

29.12.2012.

Meža biotopu ekspertu seminārs Ziemeros

 

25.10.2012.

Jauna atradne retai vaboļu sugai

 

19.09.2012.

Ar sietiem pret Gaujmalas bebriem

 

19.09.2012.

Ziemeļgaujā norisinājusies talka pļavu saglabāšanai

 

15.09.2012.

Žogi pret bebriem

 

11.09.2012.

Talkas parkveida pļavās

 

24.07.2012.

Par vienu sakoptu upes posmu Vidzemē vairāk

 

18.07.2012.

Talka Pērļupē

 

02.05.2012.

Projekta "Zaļais koridors" ekspertu tikšanās Igaunijā

 

02.05.2012.

Atrasta reta sēne projekta "Zaļais koridors" teritorijā

 

21.03.2012.

Latvijas un Igaunijas sugu un biotopu eksperti tiekas Alūksnē

 

21.03.2012.

Ekspertu semināri

 

16.01.2012.

Projekta "Zaļais koridors" ievadseminārs Veclaicenē

 

16.01.2012.

Ievadseminārs Veclaicenē

 

16.01.2012.

Norisinājušās medņu riesta vietu sakopšanas talkas

 

12.01.2012.

Talkas medņu riestos

 

28.11.2011.

Sākas projekts "Zaļais koridors"