Statuss:
Noslēdzies
Ziemeļgauja

 Pierobežas reģionos ir saglabājušies maz skarti ekosistēmu kompleksi, kuriem ir svarīga loma Baltijas bioloģiskās un ainavu daudzveidības saglabāšanā un palielināšanā, kā arī ekoloģiskās vienotības stiprināšanā.

attels

Projekts noslēdzies

Saskaņota dabas teritoriju apsaimniekošana Igaunijas un Latvijas pierobežā

Tuned nature management in transboundary area of Estonia and Latvia

EU38806 - "Green Corridor” / "Zaļais koridors"

KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta vadītāja: Sandra Ikauniece

E-pasts: sandra.ikauniece@daba.gov.lv

Mob.tālr. +371 26532258

PROJEKTA APRAKSTS

JOMA

Dabas aizsardzība, biotopu apsaimniekošana

ĪSS APRAKSTS

Pierobežas reģionos ir saglabājušies maz skarti ekosistēmu kompleksi, kuriem ir svarīga loma Baltijas bioloģiskās un ainavu daudzveidības saglabāšanā un palielināšanā, kā arī ekoloģiskās vienotības stiprināšanā. Daba ir mūsu kopējā vērtība, arī sugas nepazīst robežas, īpaši runājot par migrācijas jautājumiem. Tāpēc ir nepieciešama vienota izpratne par vides stāvokli un esošajām tendencēm, kopīgi pētījumi un saskaņota rīcība. Bez kopīgas izpratnes jau drīzā nākotnē dabas vērtības pierobežas apgabalos var izzust vai tikt nozīmīgi apdraudētas.
Tāpēc 2011. gada 1. novembrī uzsākts projekts „Zaļais koridors”, kura gaitā ir paredzēts rast vienotus risinājumus līdzīgām vides problēmām.

PROJEKTA MĒRĶIS

Izveidot kopīgu vides vērtību datu bāzi, kas palīdzētu atbildīgu lēmumu pieņemšanā, kā arī attīstīt savstarpēji saskaņotu pārvaldi, monitoringu un attīstības pasākumus pārrobežu teritorijā.

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI

 • Apkopot esošo informāciju un iegūt jaunus datus, kartējot aizsargājamos biotopus un sugas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī sugu un biotopu aizsardzībai nozīmīgās vietās. Īpaša uzmanība tiks pievērsta medņa, ķikuta, lidvāveres, lapkoku praulgrauža, zaļā vārnas, upes pērlenes, dažādu taureņu un spāru sugu inventarizācijai;
 • Izstrādāt kopīgu projekta teritorijas apsaimniekošanas plānu un pamatnostādnes praktiskiem aizsargājamo biotopu apsaimniekošanas darbiem;
 • Veikt dzīvotņu uzlabošanas pasākumus ķikutu un medņu apdzīvotajos biotopos, parkveida pļavu atjaunošanu, upju renovāciju un bioloģiski vērtīgu koku pasargāšanu no bebru grauzumiem;
 • Veikt dabas vērtību monitoringu, iesaistot vietējo sabiedrību sabiedriskā monitoringa sistēmā un izmantojot interneta tiešraides;
 • Izvērtēt aizsargājamas pārrobežu teritorijas izveidošanas iespējas, apsaimniekošanas specifiku un ieguvumus.

PPLĀNOTIE REZULTĀTI

 • Datu bāzē tiks apkopota informācija par aizsargājamām sugām un biotopiem, izstrādāts vienots dabas vērtību apsaimniekošanas plāns, kā arī rekomendācijas reto sugu dzīvotņu apsaimniekošanai.
 • Plānots veikt medņu riesta vietu uzlabošanu, izcērtot traucējošos kokus un krūmus 55 ha platībā, apsaimniekot parkveida pļavas 25 ha platībā, uzlabot 3,25 km upju straujteču un pasargāt no bebriem 500 bioloģiski vērtīgus kokus.
 • Tiks iegūta arī nozīmīga pieredze un zināšanas par pierobežas aizsargājamo teritoriju pārvaldes un apsaimniekošanas organizēšanu.
 • Paredzēta sadarbība ar A/S „Latvijas Valsts meži”, Latvijas Dabas fondu, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāti, Ornitoloģijas biedrību, Entomoloģijas biedrību, iesaistīto reģionu nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību pārstāvjiem un zemju īpašniekiem.

SASNIEGTIE REZULTĀTI

ĪSTENOTĀJI

VADOŠAIS PARTNERIS

SADARBĪBAS PARTNERI

PAMATDATI 

 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • EU38806
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 24 mēneši (01.11.2011. - 31.12.2013)
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 331 000,00 EUR (Igaunijā 158000 EUR, Latvijā 173000 EUR)
 • ES LĪDZFINANSĒJUMS
  • 83 % ERAF finansējums
 • LĪDZFINANSĒJUMS
  • 17% projaekta partneri
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Dienvidigaunijas un Ziemeļvidzemes pierobežas reģiona Natura 2000 teritorijas
  • Latvijā :
   • Ziemeļgaujas aizsargājamais ainavu apvidus;
   • dabas liegumi - Vadaiņu purvs, Bednes purvs, Baltais purvs, Lepuru purvs, Melnsalas purvs, Melnupes meži, Sloku purvs, Tetersalas purvs;
   • aizsargājamais ainavu apvidus Veclaicene un tajā ietvertie dabas liegumi Korneti-Peļļi, Avotu mežs, Dēliņkalns;
   • dabas piemineklis Kalamecu un Markūzu gravas;
   • mikroliegumi - Meldrupītes mežs, Melnupes meži, Vidagas meži, Gaujienas purvainie meži.
 • ABREVIATŪRA
  • Zaļais koridors

 

AKTUALITĀTES