Statuss:
Noslēdzies

.Programmas LIFE+ Nature & Biodiversity projekts

attels

Parkveida pļavu (6530*) un divu prioritāri aizsargājamo vaboļu sugu apsaimniekošana: plānošana, sabiedrības iesaistīšana, inovācija

Management of Fennoscandian wooded meadows (6530*) and two priority beetle species: planning, public participation, innovation

LIFE09/NAT/LV/000240 - "EREMITA MEADOWS"

 

 Projekts noslēdzies  

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta vadītājaUldis Valainis

E-pasts: uldis.valainis@biology.lv

Tālr.: +371 26113065

 

Projekta koordinatore Dabas aizsardzības pārvaldē: Laura Vīndedze

E-pasts: laura.vindedze@daba.gov.lv

Tālr.: +371 28322436

PROJEKTA APRAKSTS

JOMA

parkveida pļavas, lapkoku praulgrauzis, veci un bioloģiski vērtīgi koki

 

ĪSS APRAKSTS

Parkveida pļavām un retajām sugām, kas atkarīgas no bioloģiski veciem kokiem tiks izstrādāta ekoloģiska apsaimniekošanas sistēma un veikta atbilstoša apsaimniekošana.

Projekta laikā visā Latvijas teritorijā, īpašu uzmanību pievēršot 30 ĪADT, tiks meklēta ES prioritāri aizsargājamas vaboļu sugas lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita) dzīvotnes. Sugai tiks sagatavots sugas aizsardzības plāns un dati ievadīti Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu sistēmā „Ozols”.

Projekts sekmēs zemju īpašnieku un apsaimniekotāju iesaistīšanos Natura 2000 vietu apsaimniekošanā un vairos sabiedrības zināšanas par dabas vērtībām parkveida pļavās. Tiks izveidoti metodiskie materiāli, stendi, sugu aizsardzības plāni un dabas aizsardzības plāns DL „Eglone”.

 

PROJEKTA MĒRĶI

 • Izveidot vispārēju ekoloģiskas apsaimniekošanas sistēmu un nodrošināt apsaimniekošanu parkveida pļavām (6530*) un tām retajām sugām, kas atkarīgas no pāraugušiem kokiem un neskartiem meža biotopiem;
 • Nodrošināt ES prioritāri aizsargājamas vaboļu sugas lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita) aizsardzību;
 • Atbalstīt Natura 2000 tīkla tālāku attīstību un ieviešanu, iesaistot zemes īpašniekus un citas interešu grupas Natura 2000 vietu apsaimniekošanā un izglītojošās aktivitātēs, lai uzlabotu zināšanas un gūtu atbalstu dabas aizsardzībai un Natura 2000 tīklam.

 

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI

 • Parkveida pļavu biotopu aizsardzības plāna izstrāde (01.02.2011. - 01.06.2012.)
 • Sugas aizsardzības plāna izstrāde dzeltenkrūšu ēnvabolei (Phryganophilus ruficollis) (01.02.2011. - 01.12.2013.)
 • Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam „Eglone" (01.09.2011. - 01.10.2012.)
 • Ekoloģiskā tīkla plāna izstrāde reto sugu aizsardzības nodrošināšanai (01.10.2011. - 01.06.2014.)
 • GIS datubāzes izveide (01.04.2011 - 01.12.2012.)
 • Parkveida pļavu atjaunošanas un kopšanas darbi (01.04.2012 - 01.04.2015.)
 • Bioloģiski vērtīgo koku - lapkoku praulgraužu dzīvotņu apsaimniekošanas darbi (01.07.2011 - 01.04.2015.)
 • Demonstrācijas vietu un informācijas stendu izveide (01.04.2012. – 01.04.2015.)
 • Dabas takas un informācijas centra izveide dabas liegumā „Eglone" (01.07.2012. – 01.07.2014.)
 • Dabas inspektoru un dabas gidu apmācības (01.01.2013. – 01.01.2014.)
 • Izglītojošā kampaņa skolēniem un citi sabiedrības informēšanas pasākumi

 

PLĀNOTIE REZULTĀTI

 

SANIEGTIE REZULTĀTI

 • Ekoloģiskā tīkla plāns ar atmirušo koksni saistīto reto vaboļu sugu aizsardzības nodrošināšanai

Ekoloģiskā tīkla plānā iekļauta informācija par atmirušās koksnes nozīmi ekosistēmā, raksturoti galvenie saproksilās sugas apdraudošie faktori un aizsardzības problēmas. Katrai no Latvijā sastopamajām Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamām ar atmirušo koksni saistītajām sugām raksturota sugas bioloģija, apdzīvotie biotopi, aizsardzības statuss, apdraudošie faktori, kā arī sniegti ieteikumi sugas aizsardzībai. Plānu ilustratīvi papildina reto un aizsargājamo vaboļu sugu un to apdzīvoto biotopu fotogrāfijas.

Ekoloģiskā tīkla plāna materiāli lejupielādēt >>>

 

 

PROJEKTA DOKUMENTI

 

ĪSTENOTĀJI

 

 

VADOŠAIS PARTNERIS

Daugavpils Universitātes sistemātiskās bioloģijas institūts

Vienības iela 27, Daugavpils, LV-5401

Tālr.: +371 29621191,

E-pasts: eco@apollo.lv,mājas lapa: www.biology.lv

 

SADARBĪBAS PARTNERI

Dabas aizsardzības pārvalde

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija,LV-2150.

E-pasts: daba@daba.gov.lv

Mājas lapa: www.daba.gov.lv

 

 

Dabas aizsardzības pārvalde nodrošina ekspertu piesaisti DL „Eglone” dabas aizsardzības plāna izstrādei, sagatavo datu sistēmu datu ievadei par divām vaboļu sugām un citām, projekta laikā konstatētajām dabas vērtībām, kā arī piedalās stendu un drukāto materiālu sagatavošanā.

   

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs

Parādes iela 1-314, Daugavpils, LV-5401

Tālr.: +371 65423468

E-pasts: nvo@nvoc

Mājas lapa: www.nvoc.lv

 

 

 

 

PAMATDATI 

 

 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.

LIFE09/NAT/LV/000240

 

ĪSTENOŠANAS LAIKS

2011.gada 1.janvāris - 2016.gada 31.marts

 

KOPĒJAIS FINANSĒJUMS

485 849 EUR

 

ES LĪDZFINANSĒJUMS

74,93% (347 950 EUR) finansē Eiropas Savienības LIFE+ Nature & Biodiversity programma.

 

LĪDZFINANSĒJUMS

25,07% (137 899 EUR) līdzfinansējumu nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 

ĪSTENOŠANAS VIETA

Projekta darbība plānota Natura 2000 teritorijās, kurās zināmas parkveida pļavas (6530*):

   
 • dabas liegumos „Eglone", "Raķupes ieleja", "Sitas un Pededzes paliene", "Mugurves pļavas", "Lubāna mitrājs", "Augstroze", "Vidusburtnieks";
 • dabas parkos "Embūte", "Ogres ieleja", "Kuja", "Silene", "Dvietes paliene";
 • aizsargājamo ainavu apvidū "Ziemeļgauja.
  ABREVIATŪRA EREMITA MEADOWS
 

PROJEKTA MĀJAS LAPA

http://www.eremita-meadows.lv/sakums_13M.html

                               

 AKTUALITĀTES