Statuss:
Noslēdzies
Parkveida pļava

Parkveida pļavām un retajām sugām, kas atkarīgas no bioloģiski veciem kokiem nepieciešama ekoloģiska apsaimniekošanas sistēma un atbilstoša apsaimniekošana.

Projekta laikā visā Latvijas teritorijā, īpašu uzmanību pievēršot 30 ĪADT, tiks meklēta ES prioritāri aizsargājamas vaboļu sugas lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita) dzīvotnes. Sugai tiks sagatavots sugas aizsardzības plāns un dati ievadīti Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu sistēmā „Ozols”.

Projekts sekmēs zemju īpašnieku un apsaimniekotāju iesaistīšanos Natura 2000 vietu apsaimniekošanā un vairos sabiedrības zināšanas par dabas vērtībām parkveida pļavās. Tiks izveidoti metodiskie materiāli, stendi, sugu aizsardzības plāni un dabas aizsardzības plāns DL „Eglone”.

Parkveida pļavu (6530*) un divu prioritāri aizsargājamo vaboļu sugu apsaimniekošana: plānošana, sabiedrības iesaistīšana, inovācija

Management of Fennoscandian wooded meadows (6530*) and two priority beetle species: planning, public participation, innovation

Programmas LIFE+ Nature & Biodiversity projekts LIFE09/NAT/LV/000240 - "EREMITA MEADOWS"

» JOMAS

parkveida pļavas, lapkoku praulgrauzis, veci un bioloģiski vērtīgi koki

» PROJEKTA MĒRĶI

 • Izveidot vispārēju ekoloģiskas apsaimniekošanas sistēmu un nodrošināt apsaimniekošanu parkveida pļavām (6530*) un tām retajām sugām, kas atkarīgas no pāraugušiem kokiem un neskartiem meža biotopiem;
 • Nodrošināt ES prioritāri aizsargājamas vaboļu sugas lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita) aizsardzību;
 • Atbalstīt Natura 2000 tīkla tālāku attīstību un ieviešanu, iesaistot zemes īpašniekus un citas interešu grupas Natura 2000 vietu apsaimniekošanā un izglītojošās aktivitātēs, lai uzlabotu zināšanas un gūtu atbalstu dabas aizsardzībai un Natura 2000 tīklam.

» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI

 • Parkveida pļavu biotopu aizsardzības plāna izstrāde (01.02.2011. - 01.06.2012.)
 • Sugas aizsardzības plāna izstrāde dzeltenkrūšu ēnvabolei (Phryganophilus ruficollis) (01.02.2011. - 01.12.2013.)
 • Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam „Eglone" (01.09.2011. - 01.10.2012.)
 • Ekoloģiskā tīkla plāna izstrāde reto sugu aizsardzības nodrošināšanai (01.10.2011. - 01.06.2014.)
 • GIS datubāzes izveide (01.04.2011 - 01.12.2012.)
 • Parkveida pļavu atjaunošanas un kopšanas darbi (01.04.2012 - 01.04.2015.)
 • Bioloģiski vērtīgo koku - lapkoku praulgraužu dzīvotņu apsaimniekošanas darbi (01.07.2011 - 01.04.2015.)
 • Demonstrācijas vietu un informācijas stendu izveide (01.04.2012. – 01.04.2015.)
 • Dabas takas un informācijas centra izveide dabas liegumā „Eglone" (01.07.2012. – 01.07.2014.)
 • Dabas inspektoru un dabas gidu apmācības (01.01.2013. – 01.01.2014.)
 • Izglītojošā kampaņa skolēniem un citi sabiedrības informēšanas pasākumi

» PLĀNOTIE REZULTĀTI

» SANIEGTIE REZULTĀTI

 • Ekoloģiskā tīkla plāns ar atmirušo koksni saistīto reto vaboļu sugu aizsardzības nodrošināšanai
  • Ekoloģiskā tīkla plānā iekļauta informācija par atmirušās koksnes nozīmi ekosistēmā, raksturoti galvenie saproksilās sugas apdraudošie faktori un aizsardzības problēmas. Katrai no Latvijā sastopamajām Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamām ar atmirušo koksni saistītajām sugām raksturota sugas bioloģija, apdzīvotie biotopi, aizsardzības statuss, apdraudošie faktori, kā arī sniegti ieteikumi sugas aizsardzībai. Plānu ilustratīvi papildina reto un aizsargājamo vaboļu sugu un to apdzīvoto biotopu fotogrāfijas.
 • Ekoloģiskā tīkla plāna materiāli lejupielādei >>>
 • Dabas lieguma "Eglone" dabas aizsardzības plāns >>>
 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • LIFE09/NAT/LV/000240
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 2011.gada 1.janvāris - 2016.gada 31.marts
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 485 849 EUR
 • ES LĪDZFINANSĒJUMS
  • 74,93% (347 950 EUR) finansē Eiropas Savienības LIFE+ Nature & Biodiversity programma.
 • LĪDZFINANSĒJUMS
  • 25,07% (137 899 EUR) līdzfinansējumu nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Projekta darbība plānota Natura 2000 teritorijās, kurās zināmas parkveida pļavas (6530*):
  • dabas liegumos „Eglone", "Raķupes ieleja", "Sitas un Pededzes paliene", "Mugurves pļavas", "Lubāna mitrājs", "Augstroze", "Vidusburtnieks";
  • dabas parkos "Embūte", "Ogres ieleja", "Kuja", "Silene", "Dvietes paliene";
  • aizsargājamo ainavu apvidū "Ziemeļgauja.
 • ABREVIATŪRA
  • EREMITA MEADOWS
 • PROJEKTA MĀJAS LAPA

 

 • SADARBĪBAS PARTNERI
  • Dabas aizsardzības pārvalde
   • Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija,LV-2150.
   • pasts@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv
   • Dabas aizsardzības pārvalde nodrošina ekspertu piesaisti DL „Eglone” dabas aizsardzības plāna izstrādei, sagatavo datu sistēmu datu ievadei par divām vaboļu sugām un citām, projekta laikā konstatētajām dabas vērtībām, kā arī piedalās stendu un drukāto materiālu sagatavošanā.
  • Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs

KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta vadītājaUldis Valainis

E-pasts: uldis.valainis@biology.lv

Tālr.: +371 26113065