Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 01.09.2010.
attels

.Programmas LIFE+ Nature & Biodiversity projekts

  

Projekts noslēdzies

  

Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā

Conservation of Rare Reptiles and Amphibians in Latvia

LIFE09NAT/LV/000239 - "HerpetoLatvia"

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta vadītājs: Dr.biol. Mihails Pupiņš

E-pasts: eco@apollo.lv

Tālr.: +371 29621191

 

Projekta koordinators no Dabas aizsardzības pārvaldes: Valdis Pilāts

E-pasts: valdis.pilats@daba.gov.lv

Tālr.: +371 29198590

  PROJEKTA APRAKSTS

JOMA

dabas aizsardzība

ĪSS APRAKSTS

Projekta ietvaros paredzēta jaunas Natura 2000 teritorijas izveide Demenas pagastā Latvijā lielākās sarkanvēdera ugunskrupju populācijas aizsardzībai.
Bez tam tiks izstrādāts Gludenās čūskas Sugas aizsardzības plāns, kā arī visu trīs reto sugu dzīvotņu apsaimniekošanas plāni. Atbilstoši šiem plāniem tiks veikti biotehniskie pasākumi katras sugas vajadzībām: olu dēšanas vietu izveide bruņurupučiem, krūmu ciršana gludenai čūskai, dīķu atjaunošana ugunskrupjiem u.c.

Projekta pēdēja gadā, kā arī pēc tā pabeigšanas paredzēta purva bruņurupuča un sarkanvēdera ugunskrupja populāciju pastiprināšana, t.i. to dzīvotspējas vairošana. Ugunskrupji un bruņurupuči tiks audzēti zookultūrā (nebrīvē) un izlaisti dabā, lai palielinātu dabā dzīvojošo ugunskrupju un bruņurupuču skaitu un lai veidotu jaunas šo sugu dzīvotnes, tādejādi sekmējot esošo, izolēto populāciju savienošanos ar tā sauktajiem ekoloģiskajiem koridoriem.

Projekts sekmēs zemju īpašnieku un apsaimniekotāju iesaistīšanos Natura 2000 vietu apsaimniekošanā un vairos sabiedrības zināšanas par retajām abinieku un rāpuļu sugām. Tiks izveidoti metodiskie materiāli, stendi un īstenotas citas izglītojošas aktivitātes..

PROJEKTA MĒRĶIS

Atbalstīt purva bruņurupuču Emys orbicularis, gludenās čūskas Coronella austriaca, sarkanvēdera ugunskrupju Bombina bombina populāciju palielināšanos Latvijā un nodrošināt to ilgtspējīgu eksistēšanu ar in-situ, ex-situ un likuma aizsardzības metožu kombināciju.

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI UN RĪCĪBAS 

 • Izveidot atbilstošu biotopu un koridoru tīklu purva bruņurupuču, gludenās čūskas un sarkanvēdera ugunskrupju nozīmīgākajām populācijām vienā jau eksistējošā vai jaunizveidotā Natura 2000 teritorijā.
 • Sagatavot priekšlikumus jaunas Natura 2000 teritorijas izveidei sarkanvēdera ugunskrupju lielākās populācijas aizsardzībai Latvijā.
 • Sagatavot gludenās čūskas sugas aizsardzības plānu.
 • Pavairot zookultūrā Biotopu direktīvas II Pielikumā iekļautu sugu - purva bruņurupuču un sarkanvēdera ugunskrupju īpatņus no to areāla ziemeļu (Latvijas) populācijām. Izlaist dabā savairotos sarkanvēdera ugunskrupjus, tādejādi stiprinot nozīmīgākās šīs sugas vietējās mikropopulācijas. Izveidot zookultūrā purva bruņurupuču grupu, no kuras izlaist dabā juvenīlos īpatņus.
 • Veikt sabiedrības izglītošanu par purva bruņurupuču, gludenās čūskas un sarkanvēdera ugunskrupju aizsardzības nepieciešamību.

PLĀNOTIE REZULTĀTI

 • VARAM iesniegts priekšlikums par jaunas Natura 2000 teritorijas izveidi sarkanvēdera ugunskrupju aizsardzībai Daugavpils rajonā.
 • Sagatavots gludenās čūskas sugas aizsardzības plāns.
 • Uzlabotas purva bruņurupuču, gludenās čūskas un sarkanvēdera ugunskrupju dzīvotnes Dabas parkā „Silene”, Ķemeru nacionālajā parkā un jaunizveidojamā Natura 2000 teritorijā.
 • Zookultūrā savairoti un izlaisti dabā 3000 sarkanvēdera ugunskrupju un 20 purva bruņurupuču jaunie īpatņi.
 • Izveidots reto rāpuļu un abinieku pavairošanas centrs ar laboratorijas ēku un iežogotiem āra baseiniem.
 • Radīta projekta mājas lapa, noorganizēti 4 semināri vietējām pašvaldībām un zemju īpašniekiem, izdotas trīs brošūras un izlikti dabā 10 informatīvi-izglītojoši stendi.

ĪSTENOTĀJI

 

VADOŠAIS PARTNERIS

Daugavpils pilsētas dome - pašvaldības budžeta iestāde "Latgales Zoodārzs"

Vienības iela 27, Daugavpils, LV-5401

Tālr.: +371 29621191,

E-pasts: eco@apollo.lv, mājas lapa: www.daugavpils.lv

 

SADARBĪBAS PARTNERI

Dabas aizsardzības pārvalde

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.

E-pasts: daba@daba.gov.lv, 

Mājas lapa: www.daba.gov.lv

   

NVO Latgales Ekoloģiskā Biedrība“

Ainavas”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils rajons, LV-5459

Tālr.: +371 29621191

E-pasts: eco@apollo.lv

PAMATDATI 

 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.

LIFE09NAT/LV/000239

 

ĪSTENOŠANAS LAIKS

2010.gada 1.septembris - 2014.gada 31.augusts.

 

KOPĒJAIS FINANSĒJUMS

772 400 EUR

 

ES LĪDZFINANSĒJUMS

50% (386 200 EUR) finansē Eiropas Savienības LIFE+ Nature & Biodiversity programma.

 

LĪDZFINANSĒJUMS

50% (386 200 EUR) līdzfinansējumu nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 

ĪSTENOŠANAS VIETA

Projekta darbība noris divās Natura 2000 teritorijās, kurās sastopamas retas rāpuļu un abinieku sugas:

 1. Ķemeru nacionālajā parkā – sastopama gludenā čūska (Coronella austriaca);
 2. Dabas parkā „Silene” – sastopams purva bruņurupucis (Emys orbicularis) un sarkanvēdera ugunskrupis (Bombina bombina).
 

ABREVIATŪRA

HerpetoLatvia

 

PROJEKTA MĀJAS LAPA

http://www.life-herpetolatvia.biology.lv/

AKTUALITĀTES