Statuss:
Noslēdzies
attels

 

.Programmas LIFE+ Nature & Biodiversity projekts

bilde

Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana

Restoring the hydrological regime of the Kemeri National Park

LIFE10 NAT/LV/000160 - "HYDROPLAN"

 

ikona IZPILDĪTS Projekts noslēdzies

 

UZZIŅĀM

E-pasts: pasts@daba.gov.lv

 

PROJEKTA APRAKSTS

JOMA

dabas aizsardzība, informācijas tehnoloģijas

ĪSS APRAKSTS

Ķemeru nacionālo parku raksturo mitrāju bagātība – purvi, pārmitri meži, piekrastes ezeri un applūstošas upju palienes glabā Latvijā un Eiropā unikālas dabas vērtības. Zem Ķemeru apkārtnes purviem veidojas ārstniecībā izmantojamā sērūdeņraža minerālūdens krājumi, kura atradne ir nozīmīgākā mūsu valstī. Attīstoties dabas tūrismam, popularitāti iemantojušas ĶNP dabas takas, kurās var iepazīties ar dumbrāju mežu un augsto purvu. Mitrāju pastāvēšana ir atkarīga no ūdens pieejamības. Daudzus no ĶNP mitrājiem ir ietekmējusi pēdējo divu gadsimtu laikā veiktā nosusināšana. Tās rezultātā purvi aizaug un kūdras slānis tajos saplok, pārmitrie meži pārveidojas un daudzas retas augu un dzīvnieku sugas no tiem izzūd. Lai saglabātu Eiropas mērogā apdraudētas dabas vērtības nākotnei, no 2011. līdz 2016. gadam Ķemeru nacionālajā parkā tiks veikta trīs nosusināšanas skartu mitrāju teritoriju dabiskā ūdens līmeņa atjaunošana.

 

PROJEKTA MĒRĶIS

Galvenais projekta mērķis ir izstrādāt hidroloģiskā režīma atjaunošanas programmu un veikt hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbus trīs dažādās ekosistēmās, lai novērstu mainītos hidroloģiskos apstākļus un atjaunotu dabiskus vai daļēji dabiskus hidroloģiskos apstākļus:

a) purvaino mežu un melnalkšņu staignāju mežu biotopos – Ķemeru tīreļa rietumu daļai pieguļošajos purvainajos mežos;

b) augstā purva biotopos – Zaļajā purvā;

c) palieņu pļavās – Skudrupītes palienē un Melnragu pļavās.

PROJEKTĀ VEICAMĀS DARBĪBAS

 • meliorācijas sistēmu darbības novērtējums un šo sistēmu elektronisku 3D modeļu izstrāde;
 • kompleksa ES nozīmes biotopu dabas aizsardzības statusa izvērtēšana, izmantojot ar avio-uzlidojumu palīdzību iegūtos virsmas skenēšanas datus un veicot biotopu inventarizāciju;
 • hidroloģiskā režīma atjaunošanas programmas izstrāde;
 • atjaunošanas pasākumu veikšana, ar mērķi rekonstruēt ekosistēmu dabisko ūdens režīmu un funkcijas;
 • semināru organizēšana, pieredzes apmaiņas braucieni un informatīvu audio-vizuālo materiālu izstrāde par hidroloģiskā režīma atjaunošanas tēmu.

 

PLĀNOTIE REZULTĀTI

 • Iegūti inventarizācijas dati par meliorācijas sistēmām un ES nozīmes biotopu (Zaļais purvs, Skudrupītes-Melnragu pļavas, purvainie un staignāju meži) dabas aizsardzības stāvokli, sagatavoti elektroniski teritoriju modeļi un kartes, atjaunota Natura 2000 anketa par Ķemeru nacionālo parku.
 • Izstrādāta hidroloģiskā režīma atjaunošanas programma.
 • Veikti atjaunošanas darbi teritorijās ar augstu prioritāti:
  • Zaļais purvs - augstā purva (7110* un 7120) biotopos – ap 550 ha;
  • Skudrupītes paliene - palieņu pļavu (6450, 6510, barošanās biotopi griezei un mazajam ērglim) biotopos un upes līkumu atjaunošanā – 85 ha platībā;
  • Mitrie meži Ķemeru tīreļa R daļā - purvaino mežu (91D0*) un melnalkšņu staignāju mežu (9080*) biotopos – ap 1100 ha platībā.
 • Teritorijas, kurās veikti meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumi, izmantotas kā efektīvu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu demonstrācijas vietas dabas aizsardzības speciālistiem, zemju īpašniekiem un citām mērķgrupām.
 • Sagatavoti un izplatīti drukātie materiāli – buklets par projektu (1000 eks.), atjaunošanas pasākumu pārskats (1000 eks.), kā arī audiovizuālie materiāli (trīs īsfilmas un interaktīvs informācijas stends) – par hidroloģiskā režīma atjaunošanu un tālās izpētes tehnoloģijām.
 • Noorganizēti seši semināri un trīs pieredzes apmaiņas braucieni vietējai sabiedrībai, vietējo pašvaldību pārstāvjiem un dabas aizsardzības speciālistiem Latvijā un ārvalstīs.
 • Izveidota projekta interneta lapa, kas veic pastāvīga informācijas avota funkcijas, iepazīstinot ar projekta aktivitātēm.

 

ĪSTENOTĀJI

 

VADOŠAIS PARTNERIS

Dabas aizsardzības pārvalde

   

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija,

LV-2150.

E-pasts: daba@daba.gov.lv

Mājas lapa: www.daba.gov.lv

 

SADARBĪBAS PARTNERI

Vides risinājumu institūts

   

Latvijas Dabas fonds

   

ELM MEDIA

PAMATDATI

 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.

LIFE10 NAT/LV/000160

 

ĪSTENOŠANAS LAIKS

2011.gada 1.septembris – 2016.gada 31.augusts

 

FINANSĒJUMA AVOTS

Eiropas Komisijas LIFE+ Nature & Biodiversity programma

 

KOPĒJAIS FINANSĒJUMS

963 823 EUR

 

ES LĪDZFINANSĒJUMS

72.87% (702 337 EUR) finansē Eiropas Savienības LIFE+ Nature & Biodiversity programma

 

LĪDZFINANSĒJUMS

22.31% (210 000 EUR) līdzfinansējumu nodrošina Latvijas Vides aizsardzības fonds, kā arī projekta partneru pašu ieguldījums.

 

ĪSTENOŠANAS VIETA

Ķemeru nacionālais parks

  ABREVIATŪRA HYDROPLAN
 

PROJEKTA MĀJAS LAPA

http://hydroplan.daba.gov.lv