Statuss:
Noslēdzies
attels

.Programmas LIFE+ Nature & Biodiversity projekts

  

Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā

Forest Habitat Restoration within the Gauja National Park

LIFE10 NAT/LV/000159 - "FOR-REST"

 

 Projekts noslēdzies

 

PROJEKTA APRAKSTS

JOMA

dabas aizsardzība, informācijas tehnoloģijas

ĪSS APRAKSTS

 

PROJEKTA MĒRĶIS

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt ilgtermiņa meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas programmu purvaino mežu (91D0*), vecu vai dabisku boreālo mežu (9010*) un nogāžu un gravu mežu (9180*) aizsardzībai, kā arī pārbaudīt un demonstrēt inovatīvas biotopu inventarizācijas metodes un īstenot labās prakses pasākumus biotopu atjaunošanā Gaujas nacionālā parka teritorijā.

 

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI

 1. Izstrādāta ilgtermiņa meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas programma purvaino mežu (91D0*), vecu vai dabisku boreālo mežu (9010*) un nogāžu un gravu mežu (9180*) un saistīto prioritāro sugu aizsardzībai.
 2. Demonstrēta un veicināta inovatīvi biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu ieviešana meža biotopu aizsardzības statusa uzlabošanai.
 3. Adaptētas avio-uzlidojumu attālās izpētes tehnoloģijas – iegūtie dati pielāgoti biotopu izplatības pētījumiem un aizsardzības statusa novērtēšanai, kā arī biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas plānošanai.
 4. Veicināta dabas aizsardzības speciālistu, pašvaldību un vietējo iedzīvotāju informētība par ES nozīmes aizsargājamo meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumiem.

 

PROJEKTĀ VEICAMĀS DARBĪBAS

 • Kompleksa ES nozīmes aizsargājamo meža biotopu kartēšana un aizsardzības statusa novērtēšana, izmantojot avio-uzlidojumu attālās izpētes rezultātā iegūtos datus un biotopu inventarizācijas datus.
 • Ilgtermiņa meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas programmas izstrāde.
 • Inovatīvu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana prioritāri aizsargājamos mežos, kuros ir apdraudēta dabas aizsardzības vērtība un biotopa pastāvēšana.
 • Semināru un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana un informatīvu audio-vizuālo materiālu izstrāde par biotopu atjaunošanu un apsaimniekošanu.

 

PPLĀNOTIE REZULTĀTI

 1. Iegūti inventarizācijas dati par izvēlēto prioritāri aizsargājamo meža biotopu izplatību un aizsardzības statusu Gaujas nacionālajā parkā, sagatavotas digitālās kartes un modeļi, atjaunoti dati Natura 2000 anketā par Gaujas nacionālo parku.
 2. Izstrādāta meža biotopu ilgtermiņa atjaunošanas un apsaimniekošanas programma, novērsts turpmāka saskaņotas apsaimniekošanas trūkums.
 3. Īstenoti atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumi prioritāri aizsargājamos meža biotopos:
  • 130 – 170 ha platībā purvainos mežos (91D0*);
  • 280 – 300 ha platībā vecos vai dabiskos boreālajos mežos (9010*);
  • 60 – 80 ha platībā nogāžu un gravu mežos (9180*).
 4. Teritorijas, kurās veikti meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumi, izmantotas kā efektīvu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu demonstrācijas vietas dabas aizsardzības speciālistiem, zemju īpašniekiem un citām mērķgrupām.
 5. Izgatavoti un izplatīti izdrukas materiāli (projekta buklets – 1000eks., bukleti par meža biotopu apsaimniekošanu – 2500eks., pārskats par biotopu atjaunošanas darbiem – 1000 eks.), projekta audio-vizuālie materiāli (četras īsfilmas un interaktīva informatīvā platforma) par meža biotopu atjaunošanu un apsaimniekošanu, un attālās izpētes tehnoloģiju pielietojumu.
 6. Noorganizēti trīs pieredzes apmaiņas braucieni un septiņi semināri dabas aizsardzības speciālistiem, pašvaldību pārstāvjiem un vietējai sabiedrībai.
 7. Izveidota projekta mājas lapa, kas pastāvīgi nodrošina informāciju par projekta aktivitātēm.

 

PROJEKTA DOKUMENTI

 

ĪSTENOTĀJI

 

 

VADOŠAIS PARTNERIS

Dabas aizsardzības pārvalde

 

 

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija,

LV-2150.

E-pasts: daba@daba.gov.lv

Mājas lapa: www.daba.gov.lv

 

SADARBĪBAS PARTNERI

Vides risinājumu institūts

   

Latvijas Dabas fonds

 

 

ELM MEDIA

 

PAMATDATI 

 

 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.

LIFE10 NAT/LV/000159

 

ĪSTENOŠANAS LAIKS

2011.gada 1.septembris – 2015.gada 31.augusts

 

KOPĒJAIS FINANSĒJUMS

823 243 EUR

 

ES LĪDZFINANSĒJUMS

60% (493 946 EUR) finansē Eiropas Savienības LIFE+ Nature & Biodiversity programma

 

LĪDZFINANSĒJUMS

40% līdzfinansējumu nodrošina Latvijas Vides aizsardzības fonds, kā arī projekta partneru pašu ieguldījums.

 

ĪSTENOŠANAS VIETA

Gaujas nacionālais parks

  ABREVIATŪRA FOR-REST
 

PROJEKTA MĀJAS LAPA

http://for-rest.daba.gov.lv/public/

 

AKTUALITĀTES