Missing multivides elements.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (bijušais), (ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū Ziemeļgauja), Natura 2000 teritorija

Administratīvais iedalījums: Plāņu pagasts

Platība: 369 ha

Dibināšanas gads: 1977

Dabas vērtības:

Nozīmīga pārejas purvu un purvainu mežu, kā arī boreālu mežu, kas ir Eiropas nozīmes aizsargājami biotopi, aizsardzības teritorija. Purva centrālajā daļā sīki ezeriņi un lāmas, kas ir piemēroti biotopi ligzdojošiem bridējputniem.

Dabas aizsardzības plāns: nav

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav