Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - slapji virsāji 4010, neskarti augstie purvi 7110*, kaļķaini zāļu purvi 7230, veci vai dabiski boreāli meži 9010*, staignāju meži 9080*, purvaini meži 91D0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes, kā arī teritorijā dibināts mikroliegums medņa (Tetrao urogallus) aizsardzībai.  Teritorijā konstatēta retas un īpaši aizsargājamas sūnu sugas - kailā apaļlape (Odontoschisma denudatum) - atradne. Sugai raksturīgi mitri egļu vai jauktu koku meži, dumbrāji ar vidēji lielām kritalām. Uz trupošas koksnes, koku pakājē, retāk uz kūdras augsnes, purvu malās, sevišķi raksturīga purvainiem mežiem. 
 

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0542100
Administratīvais iedalījums: Dienvidkurzemes novada Sakas pagasts​​​​​​​
Platība: 495,26 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk