22.maijā un 24.maijā Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta „Dabas izglītība –efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai ” ietvaros Rāznas nacionālajā parkā notika jaunu dabas izglītības nodarbību testēšana.

 

Pirmajai nodarbībai izvēlēta tēma par abiniekiem. Tās izvēli noteica sabiedrībā joprojām valdošie stereotipi attiecībā uz abiniekiem, jo īpaši, krupjiem, un nepietiekamas zināšanas par tiem. Nodarbībai aicināti piedalīties Rēzeknes Valsts ģimnāzijas 10.-12.klašu audzēkņi un pieaugušie. Latgales zoodārza darbinieks, Daugavpils Universitātes maģistrants Aivars Rimicāns pastāstīja par Latvijas abiniekiem, to dzīvesveidu, īpatnībām un nozīmi, kā arī par to, kā sugas var noteikt dabā. Nodarbības turpinājumā skolēni, bruņojušies ar darbam nepieciešamo aprīkojumu, devās dabā. Divas no grupām devās pie dīķiem, kuros pirms dažiem gadiem veikta sarkanvēdera ugunskrupja Bombina bombina reintrodukcija, trešā- pie dīķa Lucišķu sādžā. Nodarbības laikā skolēni meklēja abiniekus, aprakstīja tos, kā arī raksturoja biotopus, kuros tie atrasti. Abinieku un to dzīvesvides izpētei izvēlēti gan ezera piekraste, sekli dīķi, grāvji un peļķes, gan mitras pļavas un meži. Nodarbības laikā apskatīti riska faktori un faktiskie draudi- kā būtiskākos nodarbību dalībnieki atzīmēja stārķus, lielceļa tuvumu, karstumu un piesārņojumu. Tika pārrunāti iespējamie biotopu apsaimniekošanas pasākumi, kas būtu abiniekiem noderīgi. Zināšanu nostiprināšanai izmantotas saliekamās puzles, iemācīti abinieku nosaukumi latīņu valodā. Noslēgumā katrs pirmās Mācību dienas dalībnieks izteica viedokli par pasākuma norisi, iegūtām iemaņām un pieredzi, novērtēja darba lapu un izteica ierosinājumus nodarbības pilnveidošanai. Skolēni atzina, ka dabā labprāt pavadītu krietni vairāk laika, ja vien tāda izdevība ir.

 

24.maijā nodarbība sākās Lielā Liepukalna dabas takā, kas ierīkota2011.gadā Kohēzijas projekta ietvaros un ir piemērota nodarbību rīkošanai ārpus dabas izglītības centra. Tajā piedalījās Rēzeknes novada skolu bioloģijas un dabas zinātņu skolotāji, Rēzeknes novada izglītības pārvaldes pārstāvji un Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas darbinieki, kuri vada dabas izziņas nodarbības un ekskursijas dabā. Ziemeļvidzemes putnu pētniecības biedrības vadītājs E.Kantāns pastāstīja par Latvijā sastopamajiem dzeņiem, to kalumiem un nozīmi. Nodarbības dalībniekiem bija iespēja apgūt binokļa noregulēšanas iemaņas un vērot putnus, izpildīt uzdevumus. Nodarbības otrā daļa turpinājās dabas izglītības centrā „Rāzna” un tās noslēgumā pārrunāti gan nodarbības norise, gan iespējamie uzlabojumi. Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes pārstāve E.Opincāne atzinīgi novērtēja iespēju Rēzeknes novada pedagogiem piedalīties nodarbību testēšanā un apliecināja, ka novada skolu audzēkņi noteikti būs centra apmeklētāju vidū.

 

Nodarbību testēšana ar dažādu mērķgrupu dalībniekiem un piedaloties konkrētas jomas speciālistiem ļauj pilnīgāk izprast un izvērtēt sagatavoto materiālu un vēl tapšanas procesā veikt nepieciešamos uzlabojumus. Projekta realizācijas laikā Rāznas nacionālajā parkā notiks 8 Mācību dienas. Nākamās plānotas rudens pusē un tajās tiks aicināti piedalīties pamatskolas vecuma bērni.

 

Pēc nodarbībām pasākumu dalībnieki apskatīja DIC „Rāzna” telpās izvietoto Gaujas nacionālā parka fonda veidoto  izstādi „Manas mitrā mājas”.

 

Projekts „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR jeb 1 054 190 LVL, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR jeb 948 771 LVL ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

Regīna Indriķe,

Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības speciāliste- projekta reģionālā vadītāja

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.