Riežupes ūdenskritumi un atsegumi

Foto: D.Ozols

Riežupes ūdenskritumi un atsegumi karte

 

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis.
Kods: LV0440950
Administratīvais iedalījums: Kuldīgas novads, Rumbas pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Pieventas zemienē, Riežupes senlejā.
Dabas piemineklis izveidots Pļaviņu svītas dolomītu un (mazākā skaitā) Amatas svītas nogulumu atsegumu, kā arī vairāku ūdenskritumu, straujteču un ainaviska Riežupes senlejas posma saglabāšanai.
Teritorijā ir divi lielāki ūdenskritumi un viena ūdenskritumu kaskāde (Trejrumbiņa) uz neliela strautiņa.
Atsegumu joslas kopgarums meandrējošajā Riežupes ielejā ir 1,7 km, maksimālais atsegumu augstums ir 5 m.
Dominējošie ģeoloģiskie veidojumi šajā dabas piemineklī ir Pļaviņu svītas dolomītu atsegumi. Vietām atsegumos ir Amatas un Pļaviņu svītas kontakta zona. Vienā no atsegumiem dolomītmerģeļos ir daudz augu atlieku, kas padara to par interesantu paleontoloģiskiem pētījumiem. Amatas svītas nogulumos ir karbonātu cementa cietie ieslēgumi. Pļaviņu svītas dolomīti ir plātņaini, pārsvarā samērā viendabīgi.
Amatas svītas nogulumi ir veidojušies plūdmaiņu ietekmēta estuāra ietekmē. Devona Pļaviņu laikposmā karbonātiskās nogulas tagadējā atseguma apkārtnē uzkrājās seklā jūrā ar normālam tuvu ūdens sāļumu.
Seklā, krāčainā Riežupīte ar ūdenskritumiem un atsegumiem tās krastos ir ļoti ainaviska.
Dabas pieminekļa teritorijā atrodas Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi: smilšakmens atsegumi (8220); karbonātisku pamatiežu atsegumi (8210); upju straujteces un dabiski upju posmi (3260).
Teritoriju nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem devona stratigrāfijas un ģeomorfoloģijas pētījumiem, gan dzīvās dabas vērtību saglabāšanai, gan kā ainaviski vērtīgu veidojumu kopumu, kas ir nozīmīgs kā tūrisma objekts.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS