• Zīme "Ozollapa" lejupielādei (datnes sagatavotas drukai CMYK krāsu dalījumā) - AI

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienotā stila prasības informācijas planšetēm jāņem vērā, kad uz tām izvieto informāciju par konkrētās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas vērtībām, kultūrvēstures objektiem,  atpūtas, sporta, veselību veicnošiem maršrutiem vai citu tekstuālo un vizuālo saturu, kam nav komerciālas reklāmas raksturs.

Planšetu paraugi:


Tālāk ievietoto tūrisma infrastruktūras elementu paraugiem ir tikai ilustratīvs raksturs. Plānojot un projektējot tūrisma infrastruktūras objektus ir iespējami arī citi ilgtspējīgi un videi draudzīgi arhitektoniskie, konstruktīvie un materiālu izvēles risinājumi.