Rubas aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490350
Administratīvais iedalījums: Saldus novada Rubas pagasts
Stādīšanas gads: 1886.g, baronu fon Nolkenu dzimtas laikā

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā ir viena vecuma, samērā jaunas, diezgan cieši stādītas liepas, kopumā atzīmēti 5 dobumaini koki. Papildus tam atzīmēti arī citi bezmugurkaulniekiem nozīmīgi mikrobiotopi – atmirusī koksne un atsegta koksne uz stumbriem. Alejā konstatēta viena īpaši aizsargājama ķērpju suga – kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum), kurai atzīmētas trīs atradnes.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: