Rucavas īvju audze

Foto: DAP arhīvs

Rucavas īvju audze karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0508000
Administratīvais iedalījums: Nīcas novada Nīcas pagasts
Platība: 206 ha
Dibināšanas gads: 1987

Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija veidota, lai aizsargātu Latvijā retu koku sugu - parasto īvi. Teritorijā sastopams Eiropas Savienības aizsargājamais biotops 9080* Staignāju meži.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS