Rucavas īvju audze karte

Teritorija veidota, lai aizsargātu Latvijā retu koku sugu - parasto īvi. Teritorijā sastopams Eiropas Savienības aizsargājamais biotops 9080* Staignāju meži.

Rucavas īvju audze
Dabas liegums RUCAVAS ĪVJU AUDZE. Foto: DAP arhīvs

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0508000
Administratīvais iedalījums: Dienvidkurzemes novada Nīcas pagasts
Platība: 206 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde:  Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas
Skatīt vairāk