Sārnates purvs karte

Nozīmīga augsto purvu un purvu ieplaku aizsardzības vieta. Teritorijā sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi: 5130 Kadiķu audzes zālājos un virsājos, 3150 Eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, 7110* Neskarti augstie purvi, 7140 Pārejas purvi un slīkšņas, 91D0* Purvaini meži, 7120 Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās. Teritorijā konstatētas daudzas ES Putnu direktīvas sugas.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0517200
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Užavas pagasts Jūrkalnes pagasts
Platība: 1423 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk