Sārnates purvs karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0517200
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Užavas pagasts Jūrkalnes pagasts
Platība: 1423 ha
Dibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakïautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktûrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Nozīmīga augsto purvu un purvu ieplaku aizsardzības vieta. Teritorijā sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi: 5130 Kadiķu audzes zālājos un virsājos, 3150 Eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, 7110* Neskarti augstie purvi, 7140 Pārejas purvi un slīkšņas, 91D0* Purvaini meži, 7120 Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās. Teritorijā konstatētas daudzas ES Putnu direktīvas sugas.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Dabas aizsardzības plāns: nav