attels

27. un 28.martā Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības speciālisti un vides inspektori, kā arī Salacgrīvas JIC un TIC darbinieki tikās dabas izglītības centrā „Ziemeļvidzeme”, lai Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Cilvēki un daba” ietvaros organizētajos semināros pilnveidotu savas zināšanas par nodarbību vadīšanu un darbu ar dažādām mērķauditorijām, kā arī dabas izglītības piedāvājuma veidošanu.

 

Divi semināri „Dabas izglītības centru kapacitātes un darbinieku profesionālo iemaņu celšana” kopā pulcēja 25 dalībniekus, kas savās ikdienas darba gaitās dažādos Latvijas reģionos nodarbojas ar sabiedrības izglītošanu un informēšanu par dabas aizsardzības jautājumiem. Semināru galvenais mērķis bija pilnveidojot vides inspektoru zināšanas dabas izglītības īstenošanā, veicināt šo darbinieku iesaistīšanos jaunizveidoto dabas izglītības centru darbā.

 

Pirmais seminārs bija veltīts nodarbībām, to vadīšanai un kā strādāt ar dažādām mērķauditorijām un vecuma grupām. Semināra ievaddaļā psiholoģe Diāna Aldersone dalībniekiem stāstīja par cilvēku psihoemocionālo attīstību atbilstoši vecumposmiem un to vajadzībām, apgūstot zināšanas jeb piedaloties dabas izziņas procesā. Stāstījums ļāva atsvaidzināt jau esošās zināšanas un uzzināt arī jaunas nianses, kas noderēs darbā ar dažāda vecuma cilvēkiem, kas piedalās dažādos dabas izglītības pasākumos.

 

Domājot par dabas izglītības centru attīstību un meklējot jaunas sadarbības iespējas ar citām organizācijām, semināra tālākajā gaitā dalībnieki tikās ar Salacgrīvas Jauniešu iniciatīvu centra „Bāka” pārstāvi Martu Danci un Salacgrīvas TIC vadītāju Lieni Tiesnesi. Abu organizāciju pārstāves pastāstīja par līdzšinējo sadarbību ar dabas izglītības centru „Ziemeļvidzeme” un rosināja diskusiju par veidiem, kā sadarboties nākotnē gan Salacgrīvā, gan citos Latvijas reģionos.

 

Dienas noslēgumā semināra dalībnieki diskutēja par līdzšinējo pieredzi dabas izglītības aktivitāšu plānošanā un organizēšanā, kā arī pārrunāja svarīgākos jautājumus par nodarbību veidošanu. Grupu darba ietvaros tika plānotas vairākas jaunas dabas izglītības nodarbības par mitrājiem un to iemītniekiem. Lielu artavu kolēģu izglītošanā deva jaunizveidoto dabas izglītības centru vadītājas, daloties pieredzē un zināšanās.

 

Otrais seminārs bija veltīts dabas izglītības saturiskā piedāvājuma veidošanai un nepieciešamajiem resursiem. Seminārs sākās ar sagatavoto nodarbību analīzi un papildināšanu. Turpinājumā diskusijas veidā tika pārrunātas dabas izglītības prioritātes šajā gadā, kopīgie dabas izglītības pasākumi, kā arī vērtēts dabas izglītības centru ieguldījums sabiedriskā monitoringa jeb dabas pētīšanas popularizēšanā. Noslēgumā dalībnieki iepazinās ar DIC „Ziemeļvidzeme” izveidoto saturisko un materiāli – tehnisko bāzi pilnvērtīga dabas izglītības darba nodrošināšanai.

 

Projekts „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR no kuriem 90% – 1 349 979 EUR ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

Ilze Vanaga

Dabas aizsardzības pārvaldes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: I.Vanaga

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu