Rosība muzeja „Andrupenes lauku sēta” tuvumā bija pamanāma 11.septembra rītā vēl krietni pirms deviņiem. Uz pirmo Dabas aizsardzības pārvaldes rīkoto Sēņu dienu Rāznas nacionālajā parkā pulcējās gan lieli, gan mazi sēņotāji.

Pasākums tika rīkots Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” ietvaros( aktivitāte-Bioloģiskās daudzveidības diena).

 

Uzrunājot klātesošos, projekta reģionālā vadītāja Regīna Indriķe īsumā pastāstīja par projekta aktivitātēm un iepazīstināja ar Sēņu dienas kārtību. Sapazinušies un saņēmuši darba uzdevumu, dalībnieki devās katrs savā virzienā- lielākā daļa ar groziem un nazīšiem devās meža virzienā lasīt sēnes, bet daži, vides inspektoru Rolanda Kalvja un Aleksandra Saviča pavadīti, devās sēnēm draudzīgā nodarbē- foto sēņošanā. Jaunākie pasākuma dalībnieki iekārtojās rijā, lai dabas aizsardzības vecākās speciālistes Irēnas Brolišas vadībā iesaistītos dabas izziņas spēlēs un radošās aktivitātēs. Bērni iepazina ēdamās un indīgās sēnes, mācījās to nosaukumus, lika sēņu puzles, veidoja un zīmēja. Kopā ar dabas izglītības speciālisti Regīna Indriķi sēņotāji veidoja un papildināja Andrupenes mežā savākto sēņu izstādi, bet, izmantojot rokasgrāmatas, noteicējus, kā arī maņu orgānus, mēģināja noteikt sēņu nosaukumus. Kopumā tika atrastas vairāk kā 50 dažādu sugu sēnes un piepes. Rezultātā nonācām pie secinājuma, ka sēņu pasaule ir ārkārtīgi daudzveidīga un bez mikologa ir diezgan grūti orientēties tajā.

 

Pasākumā aktīvi piedalījās Andrupenes pamatskolas audzēkņi, kuri ne tikai sēņoja, zīmēja un veidoja, bet arī lasīja dzejoļus par sēnēm latviešu, krievu un angļu valodās.

 

Sēņu dienas noslēgumā lielākās un interesantākās sēnes atradēji, skaistāko un interesantāko darbiņu īpašnieki saņēma nelielas piemiņas veltes- grāmatiņu „Sēņosim” un uzlīmītes, apskatīja foto sēņotāju veikumu un mielojās ar muzeja „Andrupenes lauku sēta” darbinieču gatavoto zupu. Notiekošo vēroja un filmēja Latgales reģionālās televīzijas un Dagdas televīzijas operatori, bērni un pieaugušie pārsprieda dienā notikušo un atzina: „Sēņu diena Andrupenē izdevās!”

 

 Dabas aizsardzības pārvalde izsaka pateicību par aktīvu līdzdalību visiem Sēņu dienas dalībniekiem, īpašs paldies Andrupenes pamatskolas skolotājiem un muzeja „Andrupenes lauku sēta” kolektīvam un kolēģiem administrācijā par līdzdarbību un atbalstu pasākuma rīkošanā.

 

Projekts „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR jeb 1 054 190 LVL, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR jeb 948 771 LVL ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

 

Regīna Indriķe

Dabas izglītības speciāliste, projekta reģionālā vadītāja

regina.indrike@daba.gov.lv, tālr.:   +371 291939677

Projekta mājas lapawww.daba.gov.lv

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.