Dabas aizsardzības pārvalde aicina uz Sēņu dienu Rāznas nacionālajā parkā, kas notiks 2012. gada 11. septembrī laikā no plkst. 9.00. līdz 14.00. Dagdas novada Andrupenē.

 

Pasākuma laikā paredzēta tradicionālā un foto sēņošana, tradicionālās un alternatīvās sēņu izstādes veidošana, dabas izziņas spēles par sēnēm. Runāsim par sēņu augšanas vietām (biotopiem), bieži sastopamām un neparastām sēnēm. 

Plkst. 09.00 Pulcēšanās Dagdas novada Andrupenē stāvvietā pie muzeja ”Andrupenes lauku sēta”  

Reģistrācija, savstarpēja iepazīšanās, dienaskārtība.

Plkst. 09.15 Sēņu dienas svinīgā atklāšana

No plkst. 09.30 Sēņotāji saņem darba uzdevumu un dodas mežā

Līdz plkst. 13.00 (var arī ātrāk)  Atgriešanās „Andrupenes lauku sētā ”, salasīto īpašo sēņu un alternatīvās sēņu izstādes veidošana, sēņu zupas papildināšana ar atnestajām sēnēm, cienāšanās.

Visu dienu – radošās darbnīcas – sēņu veidošana, krāsošana, zīmēšana, mīklu minēšana, dabas izziņas spēles.

Noslēgumā ap 14.00 –neparastāko, lielāko un interesantāko sēņu atradēju apbalvošana.

 

Apģērbs un apavi laika apstākļiem atbilstoši, līdz ņemt groziņu sēņošanai un nazīti.

 

Pasākums tiek rīkots Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” „Promoting nature education as efficient mean of awareness raising” ietvaros(aktivitāte – Bioloģiskās daudzveidības diena).  Projekts tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR jeb 1 054 190 LVL, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR jeb 948 771 LVL ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.  

 

Kontakpersona: Regīna Indriķe

Dabas izglītības speciāliste, projekta reģionālā vadītāja

regina.indrike@daba.gov.lv, tālr.:   +371 29139677

Projekta mājas lapawww.daba.gov.lv

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.