Šķibu purvs karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0500100
Administratīvais iedalījums: Aizkraukles novada Bebru pagasts
Platība: 524 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Videzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Klajš, vidusdaļā slīkšņains augstais purvs ar pārejas purva elementiem un dažām nelielām, ar vecu priežu mežu apaugušām salām. Nozīmīga augsto purvu (austrumu tipa ar pundurbērzu (Betula nana)) aizsardzības vieta. Teritorijā sastopamas tādas ES Putnu direktīvas sugas kā zivju ērglis, rubenis, mežirbe, dzeltenais tārtiņš u.c.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav