Slapjo salu purvs

Foto: Alda Stepanova

Slapjo salu purvs karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0506200
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Salas pagasts un Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju
Platība: 1056 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija ietver divus austrumu tipa augstos purvus ar ārkausa kasandru. Izcila augsto un pārejas purvu aizsardzības vieta. Uz minerālsalām purvā konstatētas ES Biotopu direktīvas augu sugas - dzeltenā dzegužkurpīte, apdzira, gada staipeknis, spilvainais ancītis, melnā dedestiņa.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Dabas aizsardzības plāns: nav