Sofikalna meži karte

Izcila dabisko mežu biotopu koncentrācijas vieta. Teritorijā sastopami aizsargājami ES Biotopu direktīvas biotopi – boreālie meži un pārmitri platlapju meži. Gar upi šaurā joslā vidēja vecuma ošu-vīksnu-bērzu meži, tālāk pārsvarā veci egļu vai jaukti meži ar kritalām, sausokņiem, egļu paaugu.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0535700
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Mālupes pagasts
Platība: 51,56 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk