Sofikalna meži karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0535700
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Mālupes pagasts
Platība: 52 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Izcila dabisko mežu biotopu koncentrācijas vieta. Teritorijā sastopami aizsargājami ES Biotopu direktīvas biotopi – boreālie meži un pārmitri platlapju meži. Gar upi šaurā joslā vidēja vecuma ošu-vīksnu-bērzu meži, tālāk pārsvarā veci egļu vai jaukti meži ar kritalām, sausokņiem, egļu paaugu.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav