Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - purvaini meži 91D0*, staignāju meži 9080*, aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži) 91E0* un lakstaugiem bagāti egļu meži 9050.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes, tajā skaitā dibināts mikroliegums baltmugurdzeņa (Picoides leucotos) aizsardzībai. Tā pat teritorijā dibināti mikroliegumi slapja priežu un bērzu meža biotopa un slapja melnalkšņu meža biotopa aizsardzībai.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0543200
Administratīvais iedalījums: Ludzas novada Mežvidu pagasts
Platība: 305,2 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk