Švēriņu purvs

Foto: Guntis Akmentiņš

Švēriņu purvs karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0506300
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju
Platība: 634 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Augstais purvs, ko ietver purvains priežu mežs. Purva apmalēs konstatēts arī pārejas purvs. Teritorijas perifērijās skujkoku un jauktu koku mežs. No ES Biotopu direktīvas biotopiem sastopami - pārejas purvi un slīkšņas, melnalkšņu staignāji, purvaini meži.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Dabas aizsardzības plāns: nav