Svētupes Lībiešu upuralas

Foto: D.Ozols

Svētupes Lībiešu upuralas karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.
Kods: LV0441150
Administratīvais iedalījums: Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Piejūras zemienē, Baltijas Ledus ezera krasta veidojumu joslā, Svētupes ielejā.
Dabas piemineklis ietver vidējā devona Živetas stāva Burtnieku svītas smilšakmeņu atsegumus ar palielām alām Svētupes labajā krastā pie Kuiķuļiem, apmēram 8 km uz dienvidaustrumiem no Salacgrīvas. Alas ir nozīmīgas kā arheoloģisku atradumu vieta.
Dabas pieminekli veido vairāki no 2,5 līdz 6,5 m augsti atsegumi Svētupes labā krasta nogāzē. Krauja ir samērā stāva, ar kopējo augstumu līdz 15 m, ar vairākām nišām un divām alām. Pieminekļa ziemeļu daļā ir divas lielas alas. Uz rietumiem no teritorijas ir vēl viens, ap 64 m garš atsegums Svētupes kreisajā krastā.
Lībiešu upurala ar 2,9 m augstu un 3,3 m platu ieeju; alas dziļumā ir trīs atzari. Pēc G. Eniņa uzmērījumiem, lielākā ala ir bijusi 46 m gara. Apsekojuma laikā ala aiz ieejas veido trīs ejas: dienvidu (labais atzars) 4,6 m garumā, centrālais – vismaz 19 m garumā un ziemeļu (kreisais) 8,6 m garumā. Alas griestos ir vairāki vertikāli tuneļi – „skursteņi”. Otra ala ir īsāka, līdz 20 m gara. Nedaudz lejpus upuralas nelielā, 4 m garā un 2 m augstā atsegumā ir plata niša (garums 2,2 m, platums 1,4 m, augstums 1,7 m). Atsegumu virknes kopējais garums ir 330 m, augstums līdz 6,5 m.
Lielākā daļa atsegumu nav visai augsta, tomēr vietām atsegumi sasniedz pat 6,5 m un ir labi saskatāmi no upes un pretējā krasta. Smilšakmeņu klintis labi izceļas uz Svētupes un augu valsts fona, būtiski bagātinot ainavu.
Smalkgraudains līdz vidēji rupjgraudains, iesārts un dzeltenīgs slīpslāņots un horizontāli paralēli slāņots smilšakmens, ar plānām slīpo slānīšu sērijām, galvenokārt ar vizlas kārtiņām uz slīpajiem slānīšiem, vai ar ripsnojuma zīmēm.
Smilšakmeņu slāņkopa ir uzkrājusies devona Burtnieku laikposma vidū seklā jūrā, plūdmaiņu ietekmētās zemūdens grēdās un sēkļos, migrējošos kanālos deltas līdzenuma zemūdens daļā.
Dabas pieminekļa teritorijā atrodas Eiropas Savienības aizsargājami biotopi smilšakmens atsegumi (8220) un netraucētas alas (8310).
Arheoloģisks piemineklis (kopš 1967. gada); šeit atrasti petroglifi un dažādi ziedojumi; vienīgā ala, kur kopā atrasti petroglifi un senlietas.
Atsegumi ir pakļauti pakāpeniskas aizaugšanas riskam un lielai antropogēnai slodzei kā iecienīts tūrisma objekts.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS