Tārgales parka atrašanās vieta

Dendroloģiskā vērtība. Tārgales parkā konstatētas 16 vietējās un 36 svešzemju koku un krūmu sugas. Par salīdzinoši dendroloģiski vērtīgāko parkā var atzīt Thuja x plicatoides, ievērojama izmēra pelēkos riekstkokus Juglans cinerea un baltā vītola šķirni Salix alba ‘Britzensis’. Parkā samērā daudz lielu dimensiju vietējo sugu koku, galvenokārt parastā oša Fraxinus excelsior, un arī parkos bieži stādītu svešzemju koku – parastās zirgkastaņas Aesculus hippocastanum, platlapu liepas šķirnes Tilia platyphyllos ‘Rubra’ u.c. lieli koki.

Dabas vērtības. Parkā konstatēti 3 dižkoku parametrus sasnieguši koki – parastā liepa, parastais osis un parastā liepa un viena īpaši reta un aizsargājama suga – divirbuļu vilkābele.  Vienā no parkā augošajiem dobumaino koku dobumiem Tārgales pamatskolas sporta stadionam piegulošajā teritorijā konstatēti Latvijā aizsargājamās kukaiņu sugas marmora rožvaboles Protaetia lugubris ekskrementi. Šī suga saistīta ar veciem, dobumainiem lapkokiem, kuros attīstās šīs sugas kāpuri. Tārgales parka teritorijā konstatētas trīs Latvijā aizsargājamas ķērpju sugas – kausveida pleirostikta Pleurosticta acetabulum, skleroforas Sclerophora farinacea un Sclerophora pallida. Parkā uz viena Fraxinus excelsior ievāktā sūnu paraugā atrasti retas lapu sūnas Pulvigera lyellii daži gametofīti starp citām sūnu sugām. Teritorijās atzīmētas arī divas īpaši aizsargājamas sikspārņu sugas – ziemeļu sikspārnis Eptesicus nilssonii un Natūza sikspārnis Pipistrellus nathusii. Parka teritorijā, intensīvi koptā zālienā gar stadiona malu konstatētas divas aizsargājamo lakstaugu sugas – sīkais āboliņš Trifolium dubium un lauka āboliņš Trifolium campestre.

Kultūrvēsturiskā vērtība. Tārgales muiža bija Koskulu dzimtas īpašums. Koskulu dzimta pieder pie senākajām vācbaltiešu bruņniecības dzimtām Latvijā, kuras pirmsākumi meklējami 13. gadsimtā. Latviešu vēsturē dzimta iegājusi kā zemnieku izglītošanas atbalstītāji un organizētāji. Sākotnēji muiža bijusi necila ēka, kuru pārbūvējis Aleksandrs fon Koskuls ap 1874. gadu un rezultātā tā kļuva par vēlīna posma Tjūdoru neogotikas savdabīgu paraugu. Tārgales parka kopējā platība ir 2,5 ha, no tiem lielu daļu aizņem dīķis (0,22 ha) un skolas stadions. Parka ierīkošanas gads un parka plāna autors, kā arī sākotnējais plānojums nav zināmi. Muižas ēka laika gaitā ir vairākas reizes pārbūvēta un pielāgota agrākās skolas vajadzībām, un savu sākotnējo izskatu, kādu tā ieguva pēc pirmās pārbūves, mūsdienās ir zaudējusi.

Aizstājējattēls

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470880
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Tārgales pagasts
Stādīšanas gads: nav zināms.
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk