Taurīšu ezers

Aizsargājamā teritorija ir izveidota retu sūnu sugu Lapzemes āķītes un spīdīgās āķītes aizsardzībai. Teritorijā konstatēti arī 3 ES Biotopu direktīvas biotopi: pārejas purvi un slīkšņas, dabīgs eitrofs ezers ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, purvaini meži.

Taurīšu ezers
Dabas liegums TAURĪŠU EZERS. Foto: Rūta Zepa

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0531600
Administratīvais iedalījums: Valkas novada Zvārtavas pagasts
Platība: 2 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Videzemes reģionālā administrācija