Tīrās sūnas purvs

Foto: Irēna Muskare

Tīrās sūnas purvs

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0504000
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Maļinovas pagasts
Platība: 32,6 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Nozīmīga pārejas purvu aizsardzības teritorija. No ES Biotopu direktīvas biotopiem sastopami - pārejas purvi un slīkšņas, purvaini meži. Samērā liela mellenāja kārkla populācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Dabas aizsardzības plāns: nav