Tīšezers karte

Augsto un pārejas purvu, kā arī purvainu mežu aizsardzības teritorija. No aizsargājamiem ES Biotopu direktīvas biotopiem sastopami - distrofi ezeri, neskarti augstie purvi, pārejas purvi un slīkšņas, purvaini meži.

Tīšezers

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0517400
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Zlēku pagasts
Platība: 39 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija