Tīšezers
Tīšezers karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0517400
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Zlēku pagasts
Platība: 39 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Augsto un pārejas purvu, kā arī purvainu mežu aizsardzības teritorija. No aizsargājamiem ES Biotopu direktīvas biotopiem sastopami - distrofi ezeri, neskarti augstie purvi, pārejas purvi un slīkšņas, purvaini meži.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav