2.novembrī Salacgrīvā notika seminārs projekta „Klimata izmaiņas: ietekme, izmaksas un pielāgošanās Baltijas jūras reģionā” ietvaros. Tā mērķis bija apkopot Salacgrīvas novada domes speciālistu, DAP ZBR administrācijas un vietējo uzņēmēju priekšlikumus topošajai Salacgrīvas novada klimata pārmaiņu adaptācijas stratēģijai.

 

Vispirms projekta pieaicinātā eksperte A.Celmiņa iepazīstināja ar klimata pārmaiņu adaptācijas stratēģijas dokumenta projektu. Tas sastāvēs no politikas plānošanas dokumenta, kas ietver esošo situāciju, politikas pamatprincipus, mērķus un klimata pārmaiņu samazināšanai nepieciešamo pasākumu rokasgrāmatas. Turpinājumā sekoja diskusijas par klimata pārmaiņu politikas īstenošanas pasākumiem un trim rīcības virzieniem: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, kas sevī ietver enerģētikas, transporta, lauksaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas un rūpniecisko procesu sektorus, siltumnīcefekta gāzu piesaistes palielināšanu, kas ietver zemes izmantošanas struktūras izmaiņu optimizāciju, kā arī īpašos adaptācijas pasākumus - ūdens resursu apsaimniekošanas, piekrastes zonas aizsardzības, gatavības krīzes situācijām un potenciālo zaudējumu novēršanas, sabiedrības veselības aizsardzības un veicināšanas, sabiedrības informēšanas, apziņas celšanas un izglītības, stratēģijas īstenošanas uzraudzības un vadības jomās.

 

Institūcijām, kas atbild par sabiedrības labklājību, ir vislielākā nozīme, risinot jautājumus saistībā ar klimata izmaiņām. To lēmumi var veicināt teritorijas attīstības ilgtspējību. Adaptācija klimata pārmaiņām ir jautājums, kas ietekmē gan sabiedrības, gan privātās intereses, tāpēc to jāveic kopīgi visai sabiedrībai.

 

Stratēģija būs pielietojama finansējuma piesaistei projektiem jomās, kuras var skart klimata pārmaiņas. Salacgrīvas novads būs pirmā pašvaldība Latvijā, kurai tiks izstrādāta sava klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģija, kas ir arī pozitīvs rādītājs zaļā novada popularizēšanai.

 

Zane Rubene
DAP Ziemeļvidzemes
biosfēras rezervāta administrācijas
dabas aizsardzības speciāliste