Trapenes aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490020
Administratīvais iedalījums: Apes novada Trapenes pagasts
Stādīšanas gads: 20.gs sākumā

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā satopamas gan bioloģiski vecas lapegles, gan platlapji, galvenokārt liepas. Inventarizācijas laikā alejā uzkartēti 156 dobumaini koki. Papildus dobumainiem kokiem ir konstatēti arī citi bezmugurkaulnieku sugām nozīmīgi mikrobiotopi – atmirusī koksne, sulojoši koki, koki ar piepju augļķermeņiem, koki ar sabiedrisko plēvspārņu ligzdām un atsegta koksne uz dzīviem kokiem, ar saproksilo kukaiņu izskrējām.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: