29. augustā Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Salacgrīvas birojā Rīgas iela 10a gaidāmi trīs nozīmīgi pasākumi: : dabas izglītības centra “Ziemeļvidzeme” atklāšana, Zaļās deklarācijas parakstīšana un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta nevalstisko organizāciju forums.

 

Rīta pusē plkst. 9.00 notiks dabas izglītības centra (DIC) “Ziemeļvidzeme” atklāšana. Tā vadītāja Inta Soma klātesošos iepazīstinās ar DIC piedāvājumu – nodarbību tēmām un materiāliem. DIC “Ziemeļvidzeme” ir viens no četriem šādiem centriem, kuri izveidoti EST-LAT-RUS pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” ietvaros. Trīs citi atrodas Valmieras tuvumā, Ķemeros un Lipuškos Rāznas ezera krastā. Viesi varēs arī praktiski izmēģināt dažas no nodarbībām darbnīcās par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, jūras piekrasti, koku sugām un to apkārtmēriem un dažādām ekosistēmām.

 

Salacgrīvas novadā jau ilgāku laiku tiek īstenoti dažādi „zaļie” pilotprojekti - ar vēja un saules enerģiju darbināmi apgaismes ķermeņi ielās, zemes un viļņu enerģijas izmantošana apkurē. Tāpēc likumsakarīga ir novada Zaļās deklarācijas pieņemšana 2012. gadā ar aicinājumu novada biedrībām, kā arī citām juridiskām personām akceptēt šo dokumentu. Ceturtdien, 29. augustā, apliecinot atbalstu sadarbībai deklarācijā pausto nodomu īstenošanai, speciālu sertifikātu parakstīs Salacgrīvas pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs un DAP ģenerāldirektore Sandra Bērziņa.

 

Dienas otrā daļā notiks Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta nevalstisko organizāciju forums (ZBR NVO forums) „Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta turpmākā attīstība – nākotnes tendences”. Vēlmi piedalīties forumā izteikuši ap 60 dalībnieku, kuri pārstāv dažādas valsts institūcijas un novada pašvaldības, tūrisma jomu, kā arī nevalstiskās organizācijas gan no biosfēras rezervāta teritorijas, gan ārpus tās. Šī gada NVO foruma tēma ir Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta attīstība un iespējamās nākotnes tendences. Diskusiju daļā NVO foruma dalībnieki diskutēs par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta un Ziemeļvidzemes reģiona attīstības prioritātēm un no tām izrietošajiem rīcības soļiem, kā arī iedzīvotāju lomu un iesaistīšanos šajā procesā.

 

Līdz šim ir notikuši četri  ZBR NVO forumi, kuru mērķis bijis informēt sabiedrību par aktualitātēm ZBR, sabiedriskā monitoringa norisi, kā arī satikties dažādām ZBR teritorijā esošajām organizācijām, lai tās iepazītos un dalītos pieredzē ar saviem labās prakses piemēriem, dotu iespēju kontaktu dibināšanai un apspriestu tālākās sadarbības iespējas.

 

Inta Soma

Projekta "Cilvēki ar dabu"

reģionālā vadītāja

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.