attels

Dabas aizsardzības pārvalde uzsākusi Kohēzijas fonda projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” realizāciju. Kopumā projekts aptvers 41 Natura 2000 teritoriju, kas atrodas 57 pašvaldību teritorijās.

 

Projektu plānots ieviest divos posmos – I posmā realizējot dabas tūrisma infrastruktūras izveides aktivitātes Rāznas nacionālā parka teritorijā, savukārt, II posmā – citās Natura 2000 teritorijās Latvijā.

 

Šobrīd noslēgušās iepirkuma procedūras par projekta I posmā „Dabas tūrisma infrastruktūras izveide Rāznas nacionālā parka dabas lieguma zonā objektā „Lielais liepu kalns” paredzēto aktivitāšu ieviešanu - dabas tūrisma infrastruktūras izveidi, būvniecību, būvdarbu veikšanu atbilstoši tehniskajam projektam. Noslēgusies arī iepirkuma procedūra par II posmā paredzētās aktivitātes ieviešanu „Jaunu taku maršrutu un būvprojekta izstrāde Natura 2000 teritorijās”.

 

Projekta realizācijas I posmā, kā minēts iepriekš, aktivitātes tiks realizētas Rāznas nacionālajā parkā. Lai novērstu nekontrolētu atkritumu izmešanu un teritoriju piesārņojumu, tiks uzstādītas tualetes un atkritumu konteineri, lai optimizētu apmeklētāju plūsmas, tiks izveidotas labiekārtotas atpūtas un interaktīvo nodarbību vietas un visbiežāk apmeklētajos objektos – Mākoņkalnā un Lielajā Liepu kalnā - tiks izbūvēts skatu tornis un skatu platforma, kas ļaus plaši pārskatīt unikālo panorāmainavu. Lai novērstu neatļautu pārvietošanos ar autotransportu, paredzēts uzstādīt speciālu norobežojošu konstrukciju – barjeru Lielā Liepu kalna pakājē. Lielajā Liepu kalnā atpūtas un izziņas infrastruktūra tiks pilnveidota, izveidojot dabas taku, un dabas klasi, kas paredz arī interaktīvo nodarbību vietu ar dabas izglītības elementiem. Dabas klasi paredzēts izveidot arī Mākoņkalnā.

 

Mākoņkalns un Lielais Liepukalns ir ļoti iecienīti apskates objekti Latgalē un ietilpst intensīvi apmeklētu teritoriju grupā. Projekta aktivitāšu īstenošana uzlabotu un veicinātu teritoriju dabas aizsardzības, dabas tūrisma un ilgtspējīgas attīstības interešu sabalansēšanu.

 

Projekta realizācijas II posmā tiks panākta teritoriju apmeklētāju plūsmas optimizēšana, novirzot apmeklētājus uz mazāk jutīgām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, tādejādi samazinot augsnes eroziju, kā arī saglabājot reto un aizsargājamo sugu un biotopu atradnes. II kārtas ietvaros tiks izvietotas informatīvās zīmes un informācijas stendi, tai skaitā informatīvās zīmes aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai, izveidoti jaunu taku maršruti, laipas, tiltiņi un norobežojumi, tiks būvēti skatu torņi. Pie galvenajiem infrastruktūras objektiem tiks izvietotas atkritumu urnas, tualetes, lai nodrošinātu autotransporta piemērotu novietošanu tiks izveidoti stāvlaukumi.

 

Veidojot infrastruktūru Natura 2000 teritorijās tiks izmantots Dabas aizsardzības pārvaldes izstrādātais īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienotais stils. Katrai Natura 2000 teritorijai, par kuru iesniegts projekta iesniegums, ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns un paredzētās darbības atbilst dabas aizsardzības plānu pasākumu aprakstā ietvertajām aktivitātēm.

 

Rita Jakovļeva

Dabas aizsardzības pārvaldes

sabiedrisko attiecību speciāliste

attels attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides ministrij