attels

Projekta „Pārrobežu daba” ietvaros Daugavpilī 2014. gada 11.-13. februārī dažādi Latvijas un Baltkrievijas speciālisti un dabas eksperti piedalījās seminārā „Pārrobežu aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldības plānu izstrādes metodoloģija”.

Uz tikšanos bija ieradušies pārstāvji no A/S „Latvijas valsts meži”, Daugavpils novada domes, nacionālā parka „Braslavas ezeri”, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes un Baltkrievijas Zinātņu akadēmijas zinātniski-praktiskā bioresursu centra atbildīgie darbinieki.

Semināra galvenais mērķis bija vienoties par pārrobežu īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) „Augšdaugava-Braslavas ezeri” kopīga dabas pārvaldības plāna izstrādes metodiku un saturu. Tāpat dalībnieki iepazinās ar katras valsts pieredzi ĪADT izpētē un apsaimniekošanas plānošanā un sabiedrības iesaistīšanu šajos procesos. 

Jau pavisam drīz atlidos pirmie gājputni un  sāksies veģetācijas sezona, tāpēc īpaši nozīmīga bija abu valstu ekspertu tikšanās, lai iepazītos un vienotos par sugu sarakstiem, kuriem tiks pievērsta pastiprināta uzmanība pārrobežu IADT izpētes gaitā.

Jāatzīmē, ka abu valstu ekspertu tikšanās deva iespēju atklāt arī jaunu, līdz šim vēl Latvijā un Baltijā neiepazītu grīšļu sugu. Plašāk par to var lasīt šeit >>>

Projekta darbinieki pateicas visiem, kas atrada iespēju piedalīties un sniegt ieguldījumu semināra mērķu sasniegšanā.

Irēna Muskare,

Projekta "Pārrobežu daba" vadītāja

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma 2007-2013.gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Dabas aizsardzības pārvalde un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.