Ar Lubāna mitrājam veltītām nodarbībām turpināta Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas 2012.gadā uzsāktā ilgtermiņa sadarbība ar Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pārvaldi.

 

Pirmais no 2013.gada pirmajā pusgadā paredzētajiem pasākumiem notika 8.februārī Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta Kvāpānos, ūdens tūrisma attīstības centru “Bāka” un dabas lieguma “Lubāna mitrājs” teritorijā.

 

Rīta pusē uz dabas izziņas nodarbībām ieradās 13 Liepu pamatskolas audzēkņi. Vecākā valsts vides inspektora Dagņa Vasiļevska prezentācija „Lubāna ezers no tā veidošanās sākuma līdz mūsu dienām” iepazīstināja skolēnus ar to, kā veidojies ezers, kā veidoti ezera modeļi un ar to, kāda metode tiek izmantota paleobotāniskajiem pētījumiem, lai varētu izsekot ezera veģetācijas izmaiņas laika gaitā. Savukārt 16 Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas audzēkņi, kas ieradās uz otru nodarbību, vairāk interesējās par Lubāna ezeru, tajā sastopamām zivīm un makšķerēšanu. Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas speciālists Dainis Tučs stāstīja par zivju sugu daudzveidību un makšķerēšanas noteikumiem, kā arī Lubāna ezera individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. Noklausījušies instruktāžu par drošības pasākumiem uz ledus un informēti par dabai draudzīgu attieksmi, kā arī par piesārņojuma savākšanu pēc sevis, skolēni devās makšķerēt un priecājās par iespēju pavadīt dienu dabā un iegūt jaunas zināšanas un prasmes. 

 

2012./2013.mācību gada laikā ir plānotas vairākas nodarbības Rēzeknes novada vispārizglītojošo un speciālo skolu audzēkņiem gan ūdens tūrisma attīstības centrā “Bāka”, gan  Rāznas nacionālā parka teritorijā.Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pārvaldes pedagoģiski metodiskā darba un mūžizglītības speciāliste Elita Opincāne atzīst, ka interese no skolām arī šajā mācību gadā ir ārkārtīgi liela, bet uz plānotajiem pasākumiem tikuši aktīvākie. 2013.gada pirmajā pusē dabas izziņas pasākumus apmeklēs Gaigalavas, Feimaņu, Rikavas, Kruķu, Rēznas, Kalnezeru Katoļu pamatskolu, Maltas speciālās internātpamatskolas, kā arī Dricānu vidusskolas audzēkņi. Nodarbībās būs iespēja iegūt teorētiskas zināšanas par Lubāna mitrājā sastopamiem dzīvniekiem  un kukaiņiem, ezerā mītošām zivīm un migrējošiem putniem, kā arī piedalīties praktiskās dabas izziņas aktivitātēs. Arī Rāznas  nacionālā parka teritorijā ESTLATRUS projekta „Dabas izglītība – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” ietvaros notiks vairākas nodarbības Rēzeknes novada skolu audzēkņiem.

 

Savukārt visi, kuri nav tikuši uz plānotājām nodarbībām, nākamajā mācību gadā laipni aicināti apmeklēt dabas izglītības centru „Rāzna” Lipuškos, kurš savas durvis plašākam apmeklētāju lokam vērs 2013.gada otrajā pusgadā.

 

Regīna Indriķe

Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve,

projekta reģionālā vadītāja

Foto: D.Vikšere „Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas audzēkņi Lubānā”  

Projekts „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.