Valmieras Stāvie krasti

Foto: K.Melece

Valmieras Stāvie krasti karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis
Kods: LV0442010
Administratīvais iedalījums: Valmieras pilsēta
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Gaujas III virspalu terases malā, Gaujas senlejas augšgalā, Burtnieka līdzenumā, Ziemeļvidzemes zemienē.
Dabas pieminekli veido Gaujas II un III virspalu terases segmenti ar III virspalu terases nogulumu atsegumiem gar upes krastu. Krasta kraujās atsedzas pilnīgākais Gaujas III virspalu terases griezums – upes nogulumi ar raksturīgiem gultnes un palienes slāņiem un slāņojuma struktūrām. Nogulumi raksturo Gaujas ielejas attīstības pašu sākotnējo etapu, kas noritēja uzreiz pēc teritorijas atbrīvošanās no ledāja, pirms aptuveni 11 000 gadiem.
Gauja tai laikā vēl tikai sāka veidot savu ieleju senlejas ietvaros. Bagātīgas sanesu plūsmas apstākļos upes līmenis atradās aptuveni 10 m augstāk par patreizējo, jo sanesu (galvenokārt smalkas smilts) dēļ dziļuma erozija bija neizteikta. Gaujas III virspalu terases segmenti kā akumulatīvi veidojumi ir izteikti visā Gaujas senlejas posmā un lejtecē savienojas ar Baltijas senā baseina – Baltijas Ledus ezera krasta līniju. 
Terašu virsmas teritorijā klāj krāšņs priežu mežs. Upes sānu erozijas rezultātā periodiski notiek atsegumu atjaunošanās nobrūkot atsevišķiem krasta kraujas blokiem līdz ar augošajiem kokiem. Pēc aptuvena novērtējuma stāvkrasta krauja atkāpjas ar ātrumu, kas nepārsniedz 0,5 m gadā. Gaišo smilšu kraujas ar kritušo priežu stumbriem un augsto mežu virs kraujas veido iespaidīgu un krāšņu dabasskatu.
Teritorijā atrodas ES aizsargājams biotops – upju straujteces un dabiski upju posmi (3260) tā ir pati Gaujas upe.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS