Vatrānes aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490590
Administratīvais iedalījums: Ogres novada Ķeipenes pagasts
Stādīšanas gads:

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā aug vidēju dimensiju vidēji veci līdz veci platlapji – ozoli, liepas, kļavas un oši. Inventarizācijas laikā alejas teritorijā atzīmēti 38 koki ar dažāda veida dobumiem. Papildus tam atzīmēti arī citi bezmugurkaulnieku sugām nozīmīgi mikrobiotopi – atmirusī koksne (zari, atsevišķi nokaltuši koki) un koki ar koksnes sēņu augļķermeņiem. Tāpat alejā konstatēta viena īpaši aizsargājama ķērpju suga – bālā sklerofora (Sclerophora pallida), kam atzīmētas trīs atradnes.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: